Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

2. SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

 

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove iz okvira prava i dužnosti glavnog administratora, koji se odnose na :

 

 • pripremu upravnih akata u drugostepenom upravnom postupku,
 • pripremu mišljenja na akt o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave,
 • pripremu akta koja se odnose na zakonitost, efikasnost i ekonomičnost u vršenju poslova lokalne uprave,
 • pripremu mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi,
 • pripremu  stručnih uputstava i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova organa lokalne uprave,
 • ustanovljavanju, vođenju i ažuriranju centralne kadrovske evidenciju službenika i namještenika, priprema akta u vezi sa ocjenjivanjem rada službenika i namještenika i pravima lokalnih službenika i namještenika, priprema analize, izvještaje i informacije iz oblasti službeničkih odnosa i kadrovske politike, radi na pripremi planova i programa stručnog usavršavanja i obuke službenika i namještenika, radi na izradi projekata koji se odnose na obuku i osposobljavanje pripravnika,preduzima mjere i aktivnosti na organizovanju i realizaciji planova i programa obuke, sprovodi  istraživanje radi izrade procjene potrebe za obukama, prikuplja podatake u vezi stručnog osposobljavanja i obuka, poslove upravljanja kadrovima koji se ostvaruju kroz sprovođenje zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima, kao i posebnih propisa iz oblasti rada, sarađuje sa državnim organom za upravljanje kadrovima,
 • pripremu odgovarajućeg akta radi izvršavanja akata predsjednika opštine u ostvarivanju funkcije usmjeravanja i koordiniranja rada organa lokalne uprave i obezbjeđenja zakonitog, efikasnog i ekonomičnog rada organa uprave,
 • saradnju sa nadležnim organom uprave postupa po pritužbama građana na rad      organa uprave,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • slobodan pristup informacijama iz nadležnosti glavnog administratora,
 • vršenju  drugih poslove koje mu povjeri Predsjednik opštine,
 • vršenju drugih poslova u skladu sa  ovlašćenjima i odgovornostima glavnog administratora.
 
 

. •