Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 
2. SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

PRAVA GRAĐANA

1 Izdavanje rješenja o odobrenju za rad u poslovnim prostorijama preduzetnika

Pročitaj

2 Izdavanje rješenja o dobijanju odobrenja za rad u poslovnim prostorijama Privrednog društva ( O.D, A.D, K.D, D.O.O.)

Pročitaj

3 Izdavanje rješenja o dobijanju odobrenja za preduzetnike za obavljanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju

Pročitaj

4 Izdavanje rješenja o dobijanju Odobrenja za preduzetnike za obavljanje javnog prevoza robe i stvari u drumskom saobraćaju

Pročitaj

5 Izdavanje rješenja za upis u Registar preduzetnika za obavljanje dopunske djelatnosti - prodaja robe na pijaci

Pročitaj

6 Izdavanje rješenja o privremenoj obustavi poslovanja preduzetnika

Pročitaj

7 Izdavanje uvjerenja o registraciji preduzetnika, privrednog društva samostalnih prevoznika i dr.

Pročitaj

8 Izdavanje uvjerenja za prodaju sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na tržištu po osnovu poljoprivrede

Pročitaj

9 Izdavanje uvjerenja za regulisanje zdravstvenog osiguranja po osnovu poljoprivrede

Pročitaj

10 Odobrenje za izgradnju objekata na obradivom poljoprivrednom zemljištu, van urbanističkog odnosno prostornog plana sa detaljnom razradom

Pročitaj

11 Obilazak terena i davanje stručnih savjeta iz oblasti biljne i stočarske proizvodnje

 

Sekretarijat za finansije  i ekonomski razvoj, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine i Završnog računa Budžeta Opštine,
 • praćenje i pripremu informacija i izvještaja o izvršenju plana budžeta Opštine,
 • izradu Nacrta Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta Opštine,
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima,
 • vođenje glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga,
 • praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkim jedinicama po dinamici koju odobri predsjednik Opštine,
 • vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine i neizmirenim obavezama,
 • finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima,
 • obezbeđivanje funkcionalnosti informacionog sistema za trezorsko poslovanje,
 • sprovođenje i realizaciju finansijskih sredstava javnim preduzećima i ustanovama shodno Budžetom utvrđenim namjenama,
 • izradu kvartalnih izvještaja o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta,
 • vršenje obračuna i isplatu zarada i zakonom utvrđenih naknada i drugih primanja zaposlenih u organima Opštine,
 • vođenje knjigovodstva osnovnih sredstava,
 • izradu zaključaka o odobrenju sredstava iz Budžeta Opštine za određene namjene,
 • dostavljanje podataka resornom Ministarstvu o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima i budžetskom zaduženju i neizmirenim obavezama,
 • obavljanje aktivnosti oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova,
 • upućivanje Ministarstvu finansija kandidovanih kapitalnih projekata Opštine za pripremu kapitalnog Budžeta Države,
 • sprovođenje aktivnosti na obezbjeđenju uslovnih dotacija Opštini iz Budžeta Države,
 • dostavljanje izvještaja Monstatu o investicijama u osnovna sredstva ,  troškovima rada i mjesečnih  izvještaja o zaposlenima i zaradama zaposlenih,
 • učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana,
 • praćenje ostvarivanja višegodišnjeg investicionog plana,
 • vršenje poslova uprave koji se odnose na utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, boravišne takse; članskog doprinosa za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma; naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
 • donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima,
 • vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine,
 • propisivanje oblika i sadržaj poreske prijave,
 • vođenje poreskog knjigovodstva,
 • sprovođenje postupka prinudne naplate shodno propisima iz oblasti poreskog sistema,
 • donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom,
 • pripremu periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda,
 • obezbjeđenje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđuje monitoring u ovoj oblasti,
 • pripremu propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike,
 • utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo, brza hrana, pekare i sl.), privrednih društava i preduzetnika u skladu sa posebnim propisima,
 • izdavanje licenci za javni prevoz putnika  u unutrašnjem  drumskom saobraćaju, donosi rješenja o izdavanju licenci za auto-taksi prevoz, rješenja o izvodu iz licence i rješenja o taksi legitimaciji, vodi evidenciju licenci i izvoda licenci,
 • izdavanje, kontrolisanje i upisivanje prijava zanatstva o upisu, proširenju ili brisanju u Registar za vođenje evidencije zanatlija:
 • izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu; utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima;
 • utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovnih prostorija,
 • izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe,
 • izdavanje, kontrolisanje i upisivanje prijava trgovine u Registar za vođenje evidencije trgovaca koji je propisalo Ministarstvo za ekonomski razvoj,
 • donošenje rješenja o promjeni i prestanku obavljanja privredne djelatnosti,
 • rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registara tih objekata,
 • upis podataka za sve vrste ugostiteljskih objekata u Centralni turistički registar koji je umrežen sa Ministarstvom za održivi razvoj i turizam,
 • ovjeravanje knjiga žalbi za pružanje ugostiteljskih objekata,
 • izdavanje uvjerenja o obavljanju privredne djelatnosti  za regulisanje penzijskog staža,dobijanje vize,uvoza repro materijala i sl,
 • vođenje odgovarajućih evidencija u okviru elektronskih registara preduzetnika i privrednih društava,
 • pomoć aktivnostima praćenju i zaštiti potrošača,
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i vodoprivrede,
 • donošenje rješenja o privremenoj promjeni namjene  poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe,
 • predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta,
 • upis u registar proizvođača grožđa i vina,
 • upis u registar alkoholnih pića,
 • izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji radi prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenoj pijaci,
 • izdavanje uvjerenja radi regulisanja zdravstvenog osiguranja po osnovu poljoprivrede,
 • izdavanje uvjerenja radi upisa u registar poljoprivrednika,
 • učestvovanje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo  i stočarstva) putem stimulativnih mjera,
 • praćenje realizacije Agro-budžeta u saradnji sa drugim subjektima,
 • predlaganje mjera za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda,
 • utvrđivanje vodoprivrednih uslova,
 • izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola,
 • utvrđivanje i praćenje stanja erozivnih područja na teritoriji Opštine,
 • donošenje operativnog plana zaštite od štetnog dejstva voda,
 • sprovođenje aktivnosti za ostvarivanje prava na staračke naknade za domaćinstva koja se isključivo bave poljoprivredom,
 • prikupljanju podataka i ažuriranju istih u okviru programa Agro-IS,
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje razvoja turizma,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Sekretarijata, shodno  Zakonu,
 • vođenje evidencije o zbirkama podataka o ličnosti,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.

   

 
 

. •