Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 
1. SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

PRAVA GRAĐANA

1 Izvod iz MKV - internacionalni izvodi

Pročitaj

2 Izvodi iz MKV

Pročitaj

3 Za zaključenje braka

Pročitaj

4 Izdavanje radne knjižice

Pročitaj

5 Ovjera prepisa i rukopisa

Pročitaj

Sekretarijat za upravu  i društvene djelatnosti, vrši poslove uprave koji se odnose na:
 • praćenje i unapređivanje sistema lokalne uprave i neposrednih oblika mjesne samouprave,
 • poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica, usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog interesa za građane, vođenje registra mjesnih zajednica, obezbjeđuje stručnu pomoć u vršenju poslova mjesnih zajednica,
 • izdavanje radnih  knjižica,
 • izdavanje volonterskih   knjižica,
 • stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i upotrebom pečata Opštine i njenih organa i upotrebu simbola,
 • vođenje matičnog registra vjenčanih,
 • postupak za zaključenje braka,
 • izdavanje izvoda i uvjerenja na osnovu podatka iz registra vjenčanih i vođenje registra vjenčanih za državljane Crne Gore o zaključenim brakovima izvan Crne Gore,
 • unos podataka u matični registar vjenčanih o nastalim činjenicama,
 • dostavu mjesečnog izvještaja zavodu za statistiku,
 • vođenje elektronskog registra vjenčanih,
 • kancelarijsko poslovanje: poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja,
 • ovjere prepisa, potpisa i rukopisa,
 • rješavanje o priznavanju prava  iz boračko- invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidencije o broju korisnika i vrsta prava,
 • organizovanje poslova koji se odnose na prevenciju i suzbijanje problema narkomanije na nivou Kancelarije u okviru Sekretarijata,
 • vršenje upravnih i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe u skladu sa zakonom,
 • administrativno tehničke poslove za opštinski Savjet za kulturu,
 • administrativno tehničke poslove za Savjet za brigu o licima sa invaliditetom,
 • preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa primjenom propisa Opštine o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studenata, i vrednovanje i podsticanje daljeg školovanja, stručnog usavršavanja i nagrađivanja talentovanih učenika i studenata,
 • usmjeravanje, praćenje i stvaranje uslova za razvoj unapređenja kulture, umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije, kulturni amaterizam i ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture, vrši upravni nadzor u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim ustanovama iz oblasti kulture,
 • vođenje registra spomen obilježja, preduzimanje mjere zaštite spomen - obilježja, kao i izradu programa za podizanje spomen obilježja,
 • praćenje, stvaranje uslova podsticaja razvoja i unapređivanje bibliotečke i muzejske djelatnosti, praćenje i obezbjeđivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja posebno elektronskih medija odnosno lokalnog javnog emitera,
 • razvoj i unapređenje sporta, djece, omladine i građana, organizovanje sportskih manifestacija međuopštinskog i šireg značaja, razvoj i unapređivanje dječjeg i omladinskog sporta i masovne fizičke kulture, dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta i fizičke kulture, program finansiranja aktivnosti u ovoj oblasti,
 • obavljanje stručnih i drugih poslova koji su, shodno propisima, povjereni lokalnim samoupravama po pitanju izbjeglica i raseljenih lica,
 • vršenje administrativnih poslova za korišćenje  prava na inostrane penzije,
 • izradu planskih akata za ostvarivanje rodne ravnopravnosti,
 • izradu planskih akata za rješavanje potreba mladih,
 • saradnju sa nevladinim organizacijama,
 • praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova u skladu sa mogućnostima za ostvarivanje i unapređivanje primarne zdravstvene zaštite u opštini,
 • vođenje evidencije o zbirkama podataka o ličnosti,
 • slobodan pristup informacijama u posjedu Sekretarijata, shodno  Zakonu,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.

 

KOMISIJA ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH STUDENATA

KANCELARIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE

 

 
 

. •