Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 

1. SLUŽBA PREDSJEDNIKA

 

Služba Predsjednika opštine vrši poslove koji se odnose na:

 

 • utvrđivanju organizacije i načina rada organa uprave Opštine koju donosi Predsjednik, radi na izradi  propisa i drugih akata koje donosi Predsjednik opštine, prati realizaciju zaključaka Predsjednika opštine i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka,
 • pripremu sastanaka Predsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka,
 • izradu smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opštine i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine opštine,
 • pripremu izvještaja Predsjednika o njegovom radu u ostvarivanju funkcije lokalne samouprave,
 • pripremu mišljenja o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnese drugi predlagač, po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave,
 • planiranju i organizaciji odnosa sa javnošću (PR) Predsjednika opštine, koordiniranju poslova odnosa sa javnošću organa i službi lokalne uprave,
 • obavljanju poslova u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama u Crnoj Gori, gradovima u inostranstvu,
 • vršenju poslova u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje,
 • vršenju protokolarnih poslova sa Službom Skupštine i organizaciji proslave Dana opštine, kao i drugih manifestacija,
 • postupanju po predstavkama i pritužbama građana upućenih Predsjedniku, utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi, priprema odgovore na iste, postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi,
 • obavljanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova za stručna radna tijela koja obrazuje Predsjednik u poslovima iz svog djelokruga rada,
 • čuvanju izvornika svih akata koje donosi Predsjednik,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Službe, shodno  Zakonu,
 • vršenju i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.
 
 

. •