Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 
 

Organi lokalne uprave:

 1. izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte,
 2. pripremaju nacrte odluka i drugih akata koje donose organi lokalne samouprave,
 3. vrše upravni nadzor,
 4. vrše stručne i druge poslove koje im povjere organi lokalne samouprave,
 5. rješavaju u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama građana, pravnih i drugih lica,
 6. vode javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima organa lokalne samouprave,
 7. vrše i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, drugim aktima i ovom odlukom.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, organi lokalne uprave i službe vrše i poslove državne uprave koji su im preneseni zakonom ili povjereni propisom Vlade Crne Gore.

U vršenju poslova iz svog djelokruga organi lokalne uprave i službe donose pravilnik, rješenja, zaključke i druge akte u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima.

 

ORGANIZACIJA LOKALNE UPRAVE

Za obavljanje poslova lokalne uprave obrazuju se sekretarijati kao organi lokalne uprave.
Za vršenje stručnih i drugih poslova Predsjednika, Glavnog administratora kao i za vršenje zajedničkih poslova za organe lokalne uprave i službi za specifične poslove  osnivaju se stručne Službe.
Za vršenje  poslova iz nadležnosti opštine u skladu sa posebnim propisom osnivaju se službe za specifične poslove

 

NAČIN RADA

Rad organa i službi lokalne uprave organizuje se u skladu sa zakonom, propisima i drugim aktima Opštine, na način kojim se obezbjeđuje zakonito, efikasno i ekonomično vršenje poslova, javnost i transparentnost u radu, podsticanje i uključivanje građana u proces odlučivanja, jačanje profesionalnosti u radu i odgovornosti za vršenje poslova.

Predsjednik opštine u ostvarivanju funkcije usmjeravanja i usklađivanja rada lokalne uprave i vršenju nadzora nad njenim radom donosi odgovarajuća upustva, rješenja, zaključke i druge akte.

Organi i službe lokalne uprave, dužni su da na vidnom mjestu istaknu radno vrijeme i vrijeme prijema građana, uslove i način ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza, lična imena i službena svojstva službenika ovlašćenih za preduzimanje radnji.
Radi učešća građana u procesu odlučivanja, organi i službe dužni su da postupaju u skladu sa propisom koji donosi Skupština Opštine.

Rad organa i službi lokalne uprave je javan.
Javnost rada organa obezbjeđuje se davanjem obavještenja sredstvima javnog informisanja, izdavanjem službenih publikacija, omogućavanjem uvida u akte i druge službene spise koje se tiču ostvarivanja prava, obaveza i interesa građana i pravnih lica, u skladu sa zakonom, učešćem građana i drugih subjekata u javnoj raspravi u postupku donošenja odluka kojima se uređuju pitanja od njihovog neposrednog interesa, i na drugi način utvrđen zakonom i propisima Opštine.
Izvještaje, informacije i podatke o vršenju poslova organa i službi lokalne uprave daju glavni administrator, starješina organa i službi i lice koje oni ovlaste i lično su odgovorni za njihovu tačnost i blagovremenost.

 

Program rada

Organi i službe lokalne uprave donose do kraja tekuće za narednu godinu godišnji program rada koji sadrži: pregled poslova koji se planiraju i njihovu sadržinu, način izvršenja i nosioce poslova, rokove za izvršenje, kao i organe i službe lokalne uprave, javne službe i druge organizacije koje učestvuju u vršenju programiranih poslova.

Program rada donosi starješina organa i službe lokalne uprave, uz saglasnost predsjednika Opštine.

 

Izvještaj o radu

Organi i službe lokalne uprave podnose najmanje jedanput godišnje izvještaj o radu i stanju u oblasti za koju je osnovan koji sadrži: ocjenu stanja u upravnoj oblasti, tabelarni prikaz o realizovanim i programiranim poslovima i zadacima sa postignutim efektima, ocjenu u radu javnih službi nad kojima vrši nadzor, mjere koje je organ i služba preduzeo za efikasno i kvalitetno pružanje usluga u vršenju nadzora, poslove koji su započeti a nijesu realizovani i drugo.
Izvještaj se podnosi predsjedniku Opštine.

 

Izvještaj glavnog administratora

Glavni administrator najmanje jedanput  godišnje podnosi predsjedniku Opštine izvještaj o svom radu i radu Službe i o stanju ostvarivanja funkcija organa i službi lokalne uprave.

Ako predsjednik Opštine utvrdi da organ ili služba lokalne uprave ne vrši utvrđene poslove iz svoga djelokruga ili ne vrši poslove na zakonit, efikasan i ekonomičan način, a Glavni administrator nije preduzeo  mjere za njihovo vršenje i za ostvarivanje funkcija organa - službe lokalne uprave, odnosno ako Glavni administrator poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja zakonito, efikasno, ekonomično, ili poslove vrši nesavjesno, pokrenuće postupak razrešenja Glavnog administratora, u skladu sa Statutom.

 

Kolegijum

Predsjednik Opštine može obrazovati Kolegijum, kao stručno savjetodavno tijelo, koga po pravilu čine potpredsjednici Opštine, Glavni administrator i starješine Sekretarijata.
Kolegijum saziva i radom istog rukovodi predsjednik Opštine, ili lice koje on ovlasti, a na sjednice Kolegijuma mogu se pozvati i lica koja nijesu u sastavu Kolegijuma.

U organu i službi lokalne uprave može se obrazovati Kolegijum, kao stručno savjetodavno tijelo koga, po pravilu, čine rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i drugi lokalni službenici i namještenici, koje odredi starješina organa.
Kolegijum saziva i radom istog rukovodi starješina organa, ili lice koje on ovlasti.

 

Zajedničko vršenje poslova

Za vršenje poslova za koje se zahtijeva ostvarivanje saradnje i učešće više organa i službi lokalne uprave, Predsjednik opštine ili Glavni administrator može obrazovati radnu grupu, komisiju i sl.
Aktom o obrazovanju određuje se sastav, poslovi i rokovi u kojima će se poslovi obaviti, sredstva potrebna za izvršenje i drugo.

Ukoliko se radi o izvršavanju poslova od značaja za predlaganje politike razvoja ili za realizaciju složenijih projekata, predsjednik Opštine svojim aktom obrazuje savjet radnu grupu, komisiju i slično.

 

Raspored radnog vremena

Raspored radnog vremena u organima uprave i rad sa strankama utvrđuje  Predsjednik opštine posebnim aktom.

 

Decentralizacija poslova u upravi

Organi i službe lokalne uprave mogu za obavljanje određenih poslova, posebno u odnosu ostvarivanja prava građana, organizovati vršenje određenih poslova lokalne uprave u mjesnim zajednicama i centrima.

Aktom nadležnog organa  određuju se poslovi, način, mjesto i vrijeme njihovog obavljanja, a koji akt se objavljuje u medijima, odnosno isti se ističe na oglasnoj tabli mjesne zajednice, odnosno centra, ili na drugi odgovarajući način.

 

RUKOVOĐENJE RADOM ORGANA I SLUŽBI LOKALNE UPRAVE

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar.
Sekretar organizuje, objedinjava i usmjerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica, službenika i namještenika i vrši raspored poslova na organizacione jedinice i službenike.
Sekretar je odgovoran za zakonit, efikasan i ekonomičan rad Sekretarijata.
Sekretara postavlja i razrješava predsjednik Opštine.
Sekretar za svoj rad i rad organa kojim rukovodi, odgovara predsjedniku Opštine.

Sekretar može imati jednog ili više pomoćnika.
Broj pomoćnika sekretara utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa.
Pomoćnika Sekretara imenuje i razrešava Predsjednik Opštine.
Pomoćnik Sekretara rukovodi i organizuje rad u jednom ili više sektora, odnosno oblasti rada, vrši najsloženije poslove organa i zamjenjuje sekretara u odsutnosti istog.

Radom Službe za zajedničke poslove i inforamcione tehnologije rukovodi rukovodilac. 
Rukovodilac je odgovoran je za zakonit, efikasan i ekonomičan rad Službe.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara predsjedniku Opštine.

Radom Komunalne policije rukovodi načelnik.
Načelnik je odgovoran za zakonit, efikasan i ekonomičan rad Službe.
Načelnika postavlja i razrješava predsjednik Opštine.
Načelnik za svoj rad i rad Komunalne policije odgovara predsjedniku Opštine.

Radom Službe zaštite rukovodi komandir.
Komandira Službe zaštite imenuje i razrešava Predsjednik Opštine.
Komandir za svoj rad i rad Službe odgovara Predsjedniku Opštine.

Radom Službe za unutrašnju reviziju rukovodi rukovodilac. 
Rukovodioca Službe imenuje i razrešava Predsjednik Opštine.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara predsjedniku Opštine.

Radom Službe za upravljanje projektima rukovodi rukovodilac. 
Rukovodioca Službe imenuje i razrešava Predsjednik opštine.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara Predsjedniku opštine.

Radom Službe Predsjednika opštine rukovodi rukovodioc Službe koga imenuje i razrešava Predsjednik opštine.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara Predsjedniku opštine.

Rukovodilac Službe Predsjednika opštine može imati pomoćnika.
Pomoćnika rukovodioca  Službe imenuje i razrešava Predsjednik Opštine.
Pomoćnik rukovodioca Službe Predsjednika opštine pomaže rukovodiocu u radu , koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica i zamjenjuje rukovodioca Službe Predsjednika opštine u odsutnosti istog.

U Službi Predsjednika opštine za obavljanje najsloženijih poslova u vezi sa vršenjem funkcije predsjednika Opštine, mogu se imenovati savjetnici predsjednika.
Savjetnike imenuje i razrješava predsjednik Opštine kome su i odgovorni za svoj rad.

Radom Službe glavnog administratora rukovodi rukovodilac Službe kojeg postavlja i razrješava glavni administrator uz saglasnost predsjednika Opštine.
Rukovodilac Službe organizuje, objedinjava i usmjerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica,službenika i namještenika i vrši raspored poslova na organizacione jedinice i službenike.
Rukovodilac je odgovoran za zakonit, efikasan i ekonomičan rad Službe.
Rukovodilac Službe za svoj rad i rad Službe odgovara glavnom administratoru i predsjedniku Opštine.

Starješine organa i službi vrše ocjenjivanje zaposlenih službenika i namještenika u skladu sa Zakonom.

Starješine organa i službi po zakonu su rukovodeća lica, čije se postavljanje vrši na osnovu javnog konkursa.
Do postavljenja starješine organa i službi, u skladu sa Zakonom, predsjednik Opštine može postaviti vršioca dužnosti.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Poslovi organa i službi lokalne uprave vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica.
Vršenje pojedinih poslova može se organizovati i izvan unutrašnjih organizacionih jedinica.

Unutrašnja organizacija organa i službi lokalne uprave zasniva se na načelima i pravilima na kojima se  obezbjeđuje: zakonito, efikasno i ekonomično vršenje poslova, grupisanje srodnih i međusobno povezanih poslova, primjena savremenih metoda i tehničkih sredstava i stalna kontrola i odgovornost za vršenje poslova.

Unutrašnje organizacione jedinice su: odjeljenje, odsjek, služba, centar, kabinet i kancelarija - biro.

Odjeljenje se osniva za vršenje poslova iz osnovne djelatnosti u određenoj upravnoj oblasti, odnosno za ostvarivanje pojedinih funkcija organa- službe lokalne uprave, u kojem se mogu obavljati normativno  pravni, kontrolni, izvršni i drugi poslovi

Odsjek se osniva za vršenje međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz određene  upravne oblasti, ili za obavljanje zajedničkih poslova neophodnih za ostvarivanje funkcija organa - službe.

Služba se osniva za vršenje stručnih, kancelarijskih i drugih administrativno pomoćnih i tehničkih poslova radi obezbjeđivanja vršenja poslova iz nadležnosti organa- službe lokalne uprave.

Centar se osniva za vršenje stručno tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu određenih stručnih metoda u radu (informativni, statistički i sl.)

Kabinet se osniva za vršenje stručnih, organizacionih i administrativno tehničkih poslova potrebnih za ostvarivanje funkcije predsjednika Opštine.

Kancelarija ili biro se osniva za vršenje poslova manjeg obima iz djelokruga jednog ili više organa službe lokalne uprave.

Odsjek, služba, centar, kabinet i kancelarija ili biro osnivaju se po pravilu, kao posebne organizacione jedinice, a mogu se osnivati kao organizacione jedinice u okviru odjeljenja.

Starješina organa lokalne uprave – rukovodilac službe odlučuje o izboru i raspoređivanju državnog službenika i namještenika u skladu sa zakonom i Statutom Opštine.

Organizacionom jedinicom rukovodi rukovodilac organizacione jedinice, kojeg raspoređuje starješina organa - službe.
Rukovodilac organizacione jedinice objedinjava i usmjerava rad službenika u njoj i vrši najsloženije poslove iz djelokruga organizacione jedinice.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa i službi lokalne uprave donosi starješina organa, osim u slučaju službe Glavnog administratora, uz saglasnost Predsjednika opštine, a po pribavljenom mišljenju glavnog administratora.
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji se odnose na vršenje povjerenih poslova i zadataka, broj i strukturu službenika donosi predsjednik Opštine, a saglasnost daje i nadležno Ministarstvo, odnosno drugi državni organ.

 

ODNOSI I SARADNJA

Predsjednik Opštine vrši nadzor nad radom lokalne uprave usmjerava i usklađuje rad organa i službi lokalne uprave u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija.

Glavni administrator dužan je da postupi po aktu predsjednika Opštine koji donosi u vršenju funkcije usmjeravanja i usklađivanja rada organa i službi lokalne uprave, u roku koji je aktom određen.
Ako glavni administrator ne postupi po aktu iz stava 2 ovog člana, odnosno ako ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, predsjednik Opštine može pokrenuti postupak razrješenja glavnog administratora, u skladu sa Statutom.

Starješina organa i službi lokalne uprave je dužan da predsjednika Opštine i glavnog administratora obavještava o vršenju poslova iz svog djelokruga i da im dostavlja izvještaje, informacije i podatke.

Starješina organa i službi dužan je da obezbijedi zakonit, efikasan i ekonomičan rad organa - službe, da postupa po aktima predsjednika Opštine na način i u rokovima koje utvrde, ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i drugim subjektima, ima jednak odnos prema zaposlenima i stimuliše njihov rad, u skladu sa zakonom.
Starješine organa i službi mogu podnijeti obrazloženu ostavku, uz podnošenje izvještaja o svom radu u prethodnom periodu.

U slučaju da starješina organa - službe lokalne uprave poslove iz nadležnosti organa- službe ne vrši zakonito, ekonomično i efikasno, predsjednik Opštine će pismeno upozoriti starješinu da preduzmu konkretne mjere za ostvarivanje funkcije organa-službe.

Starješina organa i službi dužan je da postupi po aktu predsjednika Opštine ili glavnog administratora.
Ako starješina organa- službe lokalne uprave ne postupi po aktu iz stava 1 ovog člana, glavni administrator će upozoriti starješinu organa- službe.
Ako starješina organa- službe lokalne uprave ne postupi po upozorenju glavnog administratora u roku koji on odredi, Glavni administrator može predložiti Predsjedniku opštine da pokrene postupak razrješenja.

Za neblagovremeno, nekvalitetno vršenje poslova u rješavanju upravnih stvari i drugih poslova iz nadležnosti organa- službe, koje je uzrok neodgovarajućeg stanja u oblasti, predsjednik Opštine može razriješiti starješinu organa – službe.
Postupak razrješenja starješine organa - službe, sprovodi se u skladu sa Statutom.

Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice odgovoran je za zakonit i efikasan rad organizacione jedinice kojom rukovodi i za svoj rad odgovara starješini organa- službe.
Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice ima ovlašćenja da kontroliše kvalitet i blagovremenost u izvršavanju posla i da u skladu sa zakonom preduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti o čemu izvještava starješinu organa - službe.

U vršenju poslova službenik, odnosno namještenik, mora poštovati uputstva i naredbe svih pretpostavljenih, (predsjednik Opštine, glavni administrator, starješina organa i službi, rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice), u skladu sa zakonom.

Predsjednik Opštine rješava sukob nadležnosti između organa- službi lokalne uprave i javnih službi, kojima je odlukom Skupštine povjereno vršenje poslova.
Glavni administartor rješava sukob nadležnosti između organa- službi lokalne uprave.
Starješina organa- službe rješava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

Odnos prema građanima

Organi i službe lokalne uprave su dužni da organizuju vršenje poslova i zadataka iz svog djelokruga, na način kojim se građanima omogućava da na efikasan i ekonomičan način ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje obaveze.
Organi i službe lokalne uprave su dužni da razmotre prestavke, pritužbe, peticije i prijedloge građana, da postupe po njima i o tome obavijeste građane u roku utvrđenom Statutom Opštine i drugim aktom.
Organi i službe lokalne uprave su obavezni, na zahtjev građana, pružiti im stručnu pomoć u pogledu ostvarivanja njihovih prava i obaveza.

 

Odnos prema nevladinim organizacijama

U cilju afirmisanja rada i razvoja lokalne samouprave, saradnje i partnerskih odnosa, organi i službe lokalne uprave sarađuju sa nevladinim organizacijama iz oblasti za koje su osnovane.
Saradnja iz stava 1 ovog člana ostvaruje se naročito:

 • redovnim upoznavanjem javnosti i nevladinih organizacija (putem lokalnih medija i interneta) sa svojim radom;
 • razmjenom informacija po svim značajnim pitanjima;
 • upoznavanjem nevladinih organizacija o nacrtima opštih akata iz nadležnosti Opštine, strategijom razvoja pojedinih oblasti i drugim sistemskim dokumentima;
 • omogućavanjem učešća u radu radnih grupa za pripremu normativnih akata ili izradu programa;
 • organizovanjem zajedničih javnih rasprava i okruglih stolova;
 • finansiranje projekata nevladinih organizacija od interesa za lokalno stanovništvo, pod uslovima i po postupku propisanim opštim aktom Opštine;
 • obezbjeđivanje uslova za rad nevladinih organizacija, u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave,
 • i na drugi način u skladu sa zakonom i Statutom Opštine.

 

Međusobni odnosi organa i službi lokalne uprave

Međusobni odnosi organa i službi lokalne uprave zasnivaju se na pravima i dužnostima utvrđenim Zakonom, Statutom Opštine i ovom Odlukom.
Organi i službe dužni su da međusobno sarađuju kada to zahtijeva priroda posla, da daju potrebne podatke i obavještenja koja su neophodna za njihov rad, a naročito prilikom izrade nacrta propisa, programa i planova razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana, plana učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova i sl.

 

 
 

. •