Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 
3. SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNE, STAMBENE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PRAVA GRAĐANA

1 Pokretanje postupka radi prinudnog iseljenja

Pročitaj

2 Donošenje registra upravnika stambene zgrade i registara pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika

Pročitaj

3 Odobrenje za pretvaranje posebnog ili zajedničkog dijela zgrade u poslovnu prostoriju

Pročitaj

4 Privremeno odobrenje za postavljanje ograde oko dvorišta i bašta u djelovima grada i naseljima gradskog karaktera gdje nijesu doneseni DUP-ovi

Pročitaj

5 Odobrenje za postavljanje svjetlosnih natpisa i reklama

Pročitaj

6 Odobrenje za postavljanje oglasno-reklamnih panoa

Pročitaj

7 Odobrenje za postavljanje pokretnih objekata na javnim površinama za postavljanje bašte ispred ugostiteljskih objekata

Pročitaj

8 Odobrenje za postavljanje tendi iznad poslovnih prostorija i privremenih poslovnih objekata

Pročitaj

9 Stan (pretvaranje stambenog u poslovni prostor)

Pročitaj

L E G A L I Z A C I J A
BESPRAVNIH OBJEKATA

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI 2018.

RANIJI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE

JAVNA KNJIGA ZA POSTUPAK PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

3.Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta, praćenje stanja, vođenje dokumentacione osnove o prostoru i formiranje i vođenje informacionog sistema o prostoru,
 • obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje prostorno urbanističkog  plana opštine, detaljnih urbanističkih planova,  urbanističkih projekata i lokalnih studija lokacije,
 • pripremu izvještaja o stanju uređenja prostora i programa uređenja prostora,
 • izdavanje, na zahtjev zainteresovanih lica, urbanističko-tehničkih uslova,  građevinskih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata i izdavanje upotrebnih dozvola,
 • izdavanje urbanističko- tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola za infrasrukturne objekte, vodovod, kanalizaciju, TT instalacije, elektroenergetske objekte, bazne stanice, gradske saobraćajnice, davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju, organizovanje tehničkog pregleda objekta,
 • izdavanje na zahtjev zainteresovanog lica, izvoda iz planskog dokumenta, za  objekte predviđene lokalnim planskim dokumentom,
 • pripremu i praćenje realizacije propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite životne sredine, zaštite spašavanja i inspekcijskog nadzora,
 • izradu Elaborata o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera (montažno-demontažni objekti-tipa kiosk, zatvorene bašte- terase, sportske balon hale i drugi manji sportski objekti, montažno-demontažni objekti tipa hangar, skladište, stovarište i drugi sl. objekti, privremeni objekti za potrebe tt, elektro  RTV sistema, parking objekti, reklamno-oglasni panoi, tende i objekti koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo (ljetnje bašte-terase, slobodno stojeće i zidne vitrine, izložbene police, telefonske govornice, štandovi, mreže, tezge,….),
 • rješavanje po zahtjevima za postavljanje i izgradnju montažnih objekata privremenog karaktera i izgradnju pomoćnih objekata (garaže, ostave, ljetnje kuhinje, kotlarnice, bunari, rezervoari i cistijerne za vodu, ograde, potporni zidovi, septičke jame i drugi slični objekti tipa portirnica, pergola, nadstrešnica…),
 • izdavanje rješenja za privremeno korišćenje javnih površina za postavljanje komunalnih objekata, prekopavanje javnih i zelenih površina, smještaj robe, ogrijevnog materijala, ambalaže, građevinskog i drugog materijala,
 • vođenje evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova,
 • izdavanje rješenja po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana i  određivanje lokacije za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i skulptura,
 • izdavanje rješenja za ostvarivanje prava na nadgradnju stambene zgrade i pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije,
 • praćenje i organizovanje organa u stambenim zgradama i preduzimanje mjera za njihovo organizovanje, vođenje registra upravnika stambenih zgrada i imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade, vođenje registra vlasnika stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova,
 • preduzimanje mjera na obezbjeđenju izvođenja hitnih radova i uređivanje odnosa u pogledu naknade,  ukoliko organi upravljanja stambene zgrade ne obezbijede izvođenje istih,
 • stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova po povoljnijim uslovima i dr.) i drugi poslovi u vezi sa navedenim,
 • vršenje upravnog nadzora i drugih poslova u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim preduzećima iz komunalne djelatnosti,
 • rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja javnih službi kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja,
 • postupanje po zahtjevima lica koja imaju  pravni interes u slučaju useljenja bez pravnog osnova u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade,
 • pripremu programa strategija i izvještaja iz oblasti socijalnog stanovanja,
 • pripremu planova, programa, strategija i izvještaja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja,
 • sprovođenje postupka procjene uticaja projekata na životnu sredinu,
 • sprovođenje postupka strateške procjene uticaja planova i programa na životnu sredinu,
 • sprovođenje postupka izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje  mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu,
 • vođenje evidencije o komunalnom otpadu,
 • vođenje Katastra zagađivača,
 • sprovođenje postupka proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara,
 • vođenje evidencije  o zbirkama podataka o ličnosti,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Sekretarijata, shodno Zakonu,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine,
 • vršenje i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.
 
 

. •