Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
   
   
   

.

 
 

Organi lokalne uprave:

 

Sekretarijati:

1. Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

2. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

3. Sekretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

4. Sekretarijat za imovinu i investicije

 

Posebne službe za vršenje specifičnih poslova:

1. Komunalna policija

2. Služba zaštite

3. Služba za unutrašnju reviziju

 

Stručne službe:

1. Služba predsjednika Opštine

2. Služba glavnog administratora

3. Služba za zajedničke poslove i informacione tehnologije

4. Služba za upravljanje projektima

 
 
4. SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE

4.Sekretarijat za imovinu i investicije, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • stručne i upravne poslove u vezi imovinskih prava na državnoj imovini sa kojom, shodno Zakonu o državnoj imovini, raspolaže opština Danilovgrad i njeni organi,
 • vođenje evidencije o imovini sa kojom raspolaže opština Danilovgrad,
 • učestvovanje u postupku identifikacije i zaštite opštinske imovine, imovinskih prava i interesa,
 • vođenje evidencije o svojinsko pravnim promjenama na opštinskoj imovini i pokretanje postupka za promjenu upisa prava na tim nepokretnostima,
 • podnošenje predloga za utvrđivanje javnog interesa i eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe opštine,
 • utvrđivanje visine cijene opštinske imovine koja se prodaje ili se sa njom raspolaže na drugi način i zaključivanje ugovora, sporazuma i drugo,
 • stručne i upravne poslove u vezi utvrđivanja visine naknade za uređivanje zemljišta,
 • stručne i upravne poslove u vezi investicija za potrebe Opštine,
 • uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta,
 • vođenje evidencije o prilivu i odlivu sredstava i drugim podacima koji su u vezi sa pripremom i realizacijom investicionih projekata za uređivanje prostora Opštine,
 • pripremu i organizaciju izgradnje objekata za potrebe Opštine,
 • vršenje stručnog i finansijskog  nadzora na izgradnji objekata koji finansira Opština,
 • vršenje nadzora na poslovima izgradnje i održavanje objekata koje je Opština povjerila Javnim preduzećima, drugim preduzećima ili preduzetnicima iz djelokruga ovog sekretarijata,
 • održavanje poslovnih prostora sa kojima raspolaže Opština i vođenje evidencije o njima,
 • učestvovanje u pripremanju godišnjih i višegodišnjih Programa uređivanja građevisnkog zemljišta,
 • vođenje evidencije o zbirkama podataka o ličnosti,
 • izradu i monitoring planskih dokumenata iz svoje nadležnosti,
 • pripremu propisa i vršenju obrade akata iz nadležnosti Sekretarijata,
 • slobodan pristup informacijama iz posjeda Sekretarijata, shodno Zakonu,
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine,
 • vršenje i drugih poslova po nalogu Predsjednika opštine.

 

 
 

. •