Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

28.07.2010.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 80/05) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta „ORO-MET“ doo iz Podgorice, čije je odgovorno lice Jagoš Popović, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja rada poslovnog objekta magacinsko-skladišnog prostora za reciklažu sekundarnih sirovina na životnu sredinu, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 1889, KO Pažići, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je 02.08.2010. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Ul. Blaža Mrakovića, dana 11.08.2010. godine sa početkom u 13 časova.

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •