Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

24.06.2011.

Na osnovu člana 24 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je nosiocu projekta „Monte Bianco“ doo iz Danilovgrada, donijeto Rješenje br. 03-032-5-UP-172/2 od 20.06.2011. godine kojim se daje saglasnost na Elaborat procjene uticaja izgradnje poslovnog objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parceli br. 157, KO Novo Selo, opština Danilovgrad, koji je za potrebe nosioca projekta uradio JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu - Zavod za ekologiju iz Podgorice.

U sprovedenom postupku procjene uticaja utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja izgradnje poslovnog objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira na životnu sredinu, urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu o procjeni uticaja, koje se odnose na:

  1. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu,
  2. Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).
Protiv navedenog rješenja zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Glavnom administratoru u roku od 15. dana od dana objavljivanja obavještenja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •