Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

02.03.2009.

Na osnovu člana 1 stav 2 Zakona o porezu na igre na sreću i zabavne igre ("Sl. list RCG", br. 27/06), a u vezi sa članom 5 tačka 3 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03 , 44/03 i "Sl. list CG", br. 5/08 ) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 30/04 i "Sl. list CG – opštinski propisi", br. 19/08), Skupština opštine Danilovgrad , na sjednici održanoj dana __________  2009.god.  d o n i j e l a  je

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

 

Član 1.

U Odluci o porezu na igre na sreću i zabavne igre ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 01/07) u članu 8 u stavu 1 i 2 , riječi "do 20-og" mijenjaju se i glase "do 15-og".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grne Gore – opštinski propisi".

 

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, ________2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •