Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

02.03.2009.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 5, člana 22 i 23 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03, 44/03 i "Sl. list CG", br. 5/08) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 30/04 i "Sl.list CG – opštinski propisi", br.19/08), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj _________ 2009.god. donijela je

 

ODLUKU
o izmjenema i dopunama Odluke o porezu na firmu ili naziv

Član 1

U Odluci o porezu na firmu ili naziv ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 8/08 ) poslije člana 3 dodaje se novi član 3a, koji glasi:
"Pravna lica su dužna da podnesu godišnju poresku prijavu PPPF , za svaku poslovnu jedinicu, na teritoriji opštine Danilovgrad, sa iskazanim iznosima iz Bilansa stanja i Bilansa uspjeha, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu ili do dana likvidacije preduzeća, odnosno zaključenja stečajnog postupka.
Ukoliko obveznik ne podnese poresku prijavu u propisanom roku,   poreski organ ima ovlašćenja da za poreskog obveznika podnese istu , prema procjeni poreske osnovice.
Oblik i sadržinu poreske prijave propisuje nadležni organ lokalnih javnih prihoda".

Član 2

Član 10 mijenja se i glasi:
"U pogledu podnošenja poreske prijave, postupka utvrđivanja i kontrole poreza, prinudne naplate, žalbi, kaznenih mjera, kamate i drugog što nije utvrđeno Odlukom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit"

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, ________2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na firmu ili naziv (.doc)
 
 
 

. •