Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

03.03.2009.

Na osnovu člana 66. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 51/08) i člana 35. Statuta opštine Danilovgrad ("Sl. list RCG"-opštinski propisi "br.30/04), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana _____________ 2009. godine, donosi:

 

ODLUKU
O VISINI  NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG  ZEMLJIŠTA

 

 

Član 1.Odlukom se utvrđuje visina naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu naknada) na području opštine Danilovgrad.Član 2.Obveznici plaćanja naknade su investitori koji grade, dograđuju, nadgrađuju i rekonstruišu objekte i vlasnici objekata izgrađenih bez građevinske dozvole koji su  uklopljeni  planskim dokumentom.
Naknada se ne plaća za objekte koji se finansiraju iz budžeta Opštine. 
Preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač opština nijesu obveznici plaćanja naknade.
Za pretvaranje poslovnog prostora u stambeni ne plaća se naknada.

 

Član 3.

 

Obračun naknade vrši se za m2 neto izgrađene, dograđene, nadgrađene, rekonstruisane površine objekta, zavisno od namjene i zone kojoj objekat pripada, na osnovu odobrene projektne dokmentacije.
Neto površina objekta je zbir svih podnih površina, pomnoženih sa koeficijentom za:
-    zatvorene prostore i  potkrovlja
sa nadzitkom većim od 1,5 m...................................................1,0

 1. lođe...............................................................................0,75
 2. podrume, garaže i pokrivene terase.................................0,50
 3. podzemne objekte (bazene, rezervoare i sl.)....................0,40
 4. balkone, otvorene terase, nadstrešnice i trijemovi.............0,25
 5. prostorije sa visinom većom od 4,0m ..............................1,50

Za objekte  koji nijesu navedeni u stavu 2. čl. 3. ove odluke, obračun naknade vršiće se na osnovu Jugoslovenskog standarda za izračunavanje površina objekata u oblasti visokogradnje JUS U. C2. 100 2002

 

Član 4.

Naknada se plaća za:

 1. sve objekte koji se nalaze u zahvatu GUP-a
 2. sve objekte koji se nalaze uz magistralni put M 18 Podgorica-Danilovgrad - Nikšić i lokalni (stari) put Danilovgrad – Spuž -Podgorica u pojasu od 100 m lijevo i desno od katastarskih ivica puteva van granica zahvata GUP-a i
 3. poslovne objekte  koji se nalaze van granica opisanih u prvoj i drugoj alineji ovog člana.

 

Član 5.

 

Područje opštine Danilovgrad dijeli se na šest zona:

I ZONA:
Obuhvata prostor od ulice „Lazara Đurovića“ pored Vrtića, podnožjem Rsojevice novoplaniranim putem ispod Autobuske stanice do novoplaniranog izlaza na ulicu „Blaža Mrakovića“, ulicom „Blaža Mrakovića“ u pravcu magistralnog puta do raskrsnice kod kuće Markovića, putem pored Policijske akademije do raskrsnice kod kuće Simonovića, lijevo  do prve raskrsnice i naselja Dočić, desno do ulice kroz naselje Đoka Kovačevića, lijevo ulicom kroz naselje Đoka Kovačevića do druge raskrsnice, desno novoplaniranom ulicom do ulice „Novice Škerovića“, lijevo ulicom „Novice Škerovića“ do raskrsnice prema Vatrogasnoj službi, desno ulicom prema Vatrogasnoj službi i tim pravcem do rijeke Zete, desnom obalom rijeke Zete do kraja parcele AD „Crnagoracoop “ ,  ivicom parcele AD „Crnagoracoop“ do ulice „Lazara Đurovića“  i ulicom
„Lazara Đurovića“ do raskrsnice sa putem pored Vrtića - početna tačka.

 

II ZONA:
Obuhvata prostor koji se nalazi između granica I zone i granice zahvata GUP-a izuzimajući prostor koji je definisan kao III zona.

 

III ZONA:
Obuhvata prostor od mosta na rijeci Sušici ulicom „ Jefta Šćepanovića“ prema magistralnom putu do prve raskrsnice, desno ulicom kroz naselje Grudice do granice zahvata GUP-a, granicom zahvata GUP-a do mosta na rijeci Sušici - početna tačka, prostor zvani Velje polje koji se graniči sa parcelama kasarne „ Milovan Šaranović “ , postojećim putem pored Branelovice do granice zahvata GUP-a, granicom zahvata GUP-a do ivice parcele kasarne „ Milovan Šaranović “ - početna tačka, prostor od podvožnjaka na magistralnom putu, ulicom prema mjestu zvanom Šarena ploča do granice zahvata GUP-a, granicom zahvata GUP-a do magistralnog puta, magistralnim putem do podvožnjaka-početna tačka i prostor od mjesta na kojem se ukrštaju željeznički kolosijek i rijeka Moravica, rijekom Moravicom do ušća u rijeku Zetu, lijevom obalom rijeke Zete do granice zahvata GUP-a, granicom zahvata GUP-a do željezničkog kolosijeka, željezničkim kolosijekom do rijeke Moravice - početna tačka.

IV ZONA:
Obuhvata prostor uz magistralni put M 18 Podgorica – Danilovgrad -Nikšić u pojasu od 100 m lijevo i desno od katastarskih ivica puta van granica zahvata GUP-a.

V ZONA:
Obuhvata prostor uz lokalni ( stari ) put Danilovgrad – Spuž – Podgorica u pojasu od 100 m lijevo i desno od katastarskih ivica puta van granica zahvata GUP-a.

VI ZONA:
Obuhvata prostor van granica GUP-a u okviru prostornog plana opštine Danilovgrad koji nije obuhvaćen  IV i V  zonom.

 

Član 6.Utvrđuje se visina naknada u I zoni za:
-    poslovne objekte...........................................................................50,0 €

 1. stambene objekte ....................................................................30,0 €
 2. objekte društvenog standarda,

predškolske ustanove,osnovne i srednje škole,
fakultete sa pratećim objektima,
kulture i naučnih djelatnosti, fizičke kulture,
socijalne zaštite,  zdravstvene djelatnosti,
vjerske djelatnosti  sa pratećim
sadržajem i kapele..............................................................................30,0 €

 1. pretvaranje  zajedničkih dijelova stambene

     zgrade u stambeni prostor..............................................................20,0 €

 1. pretvaranje posebnih i zajedničkih

dijelova stambene zgrade u poslovni        prostor.......................................................................................30,0 €
-    pretvaranje stambenog prostora u poslovni...................................30,0 €

        Utvrđena visina naknade umanjuje se za:

 1. II zonu  40%
 2. III zonu  60%
 3. objekte koji se rekonstruišu u postojećim gabaritima  75 %

 

Član 7.

 

Utvrđuje se visina naknade za:

 1. poslovne objekte u IV zoni.....................................................20,0 €
 2. stambene objekte u IV zoni....................................................10,0 €
 3. pretvaranje stambenog u

     poslovni prostor u  IV zoni...........................................................20,0 €

 1. poslovne objekte u V i VI  zoni...............................................10,0 €
 2. stambene objekte u V zoni........................................................5,0 €
 3. pretvaranje stambenog u

     poslovni prostor u V i VI zoni.......................................................10,0 €

 

 Član 8.

 

Naknada se utvrđuje i plaća u novčanom iznosu.
Izuzetno, naknada se može izmiriti kompenzacijom (izvođenjem radova, ustupanjem izgrađenog prostora i sl.) što će se definisati posebnim ugovorom.

Sredstva ostvarena od naknade koristiće se za uređenje građevinskog zemljišta, izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture i izradu prostorno-planske dokumentacije.

 

Član 9.

Visina naknade  utvrđuje se rješenjem Sekretarijata za imovinu opštine Danilovgrad.

 

Član 10.


Obračun visine naknade vrši Sekretarijat za imovinu na zahtjev investitora.
Uz zahtjev za obračun naknade investitor dostavlja odobreni projekat i dokaz o vlasništvu.

 

Član 11.Naknada se plaća u cijelosti prije podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.
Za stambene objekte na zahtjev investitora može se odobriti plaćanje naknade na rate,  pod uslovom da investitor podnese zahtjev za obračun naknade prije građenja objekta.
Za izgrađene stambene objekte bez građevinske dozvole, uklopljene planskim dokumentom može se odobriti plaćanje naknade na rate.
Ako se naknada plaća u ratama, investitor zaključuje ugovor sa Sekretarijatom za imovinu o uslovima i načinu plaćanja.
Ukoliko investitor utvrđenu naknadu plaća u ratama, danom zaključenja ugovora plaća 40% od ugovorene naknade, a preostali iznos u dvije jednake šestomjesečne rate.                                 
Prilikom zaključenja ugovora o plaćanju  naknade u ratama, obveznik   je dužan da obezbjedi odgovarajući instrument plaćanja kao garanciju, da će u skladu sa ugovorom izvršiti uplatu  naknade.

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležen za poslove planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine.

 

 

 

Član 13.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta ( " Sl. list RCG " – opštinski propisi 31/03, 20/06 i 8/07 ).

                                               
Član 14.

 

Sastavni dio odluke je grafički prikaz granica zona utvrđenih odlukom.

 

Član 15.

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
" Službenom listu Crne Gore  "  -  opštinski propisi

 

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, ________2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

PRILOG UZ NACRT ODLUKE o visini naknade za uređenje građevinskog zemljista(.jpeg)
 
 
 

. •