Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

14.11.2008.

Na osnovu člana 9. 10. i 12.  Zakona o imovini ( „Sl. list RCG „br. 44/99) i Odluka Skupštine opštine Danilovgrad br. 03 - 030 – 101 od  15. 10. 2008. godine   („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 31/08) i  br. 03- 030- 69 od 24. 06. 2008. godine ,  ( „Sl. list CG- opštinski propisi“ br. 19/08 ) Sekretarijat za imovinu raspisuje:

JAVNU LICITACIJU
O prodaji nepokretnosti :


I

 1. Kat. parc. br. 802 livada VII klase P = 1110 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

II

 1. kat. parc. br. 803 pašnjak V klase P = 985 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

III

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/23 ) pašnjak VI klase P= 600 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

IV

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/24 ) pašnjak VI klase P= 1202 m2, evidentirane u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

V

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/25 ) pašnjak VI klase P= 1204 m2, evidentirane u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

VI

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/26 ) pašnjak VI klase P= 1204 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

VII

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/27 ) pašnjak VI klase P= 1205 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

.

VIII

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/28 ) pašnjak VI klase P= 600 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

IX

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/29 ) pašnjak VI klase P= 600 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

X

 1. dio  kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/31 ) pašnjak VI klase P= 1200 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XI

 1. dio  kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/32 ) pašnjak VI klase P= 1200 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XII

 1. dio  kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/33 ) pašnjak VI klase P= 600 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XIII

 1. dio kat. parc. br. 1083/1 ( novi broj 1083/34 ) pašnjak VI klase P= 603 m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XIV

 1. kat. parc. br. 1028  livada V  klase P = 770 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 59 KO Grba.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XV

 1. kat. parc. br. 1029 šuma V  klase P = 423 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

.

XVI

 1. kat. parc. br. 1343 pašnjak  V  klase P = 1561 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br.  345 KO Novo Selo.

Početna licitaciona cijena je 15 eura za m2,

XVII

 1. dio kat. parc. br. 714/1 pašnjak VII  klase P= 3000 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 209  KO Bandići.

Početna licitaciona cijena je 30 eura za m2,

XVIII

 1. dio kat. parc. br. 714/1 pašnjak VII  klase P= 2458 m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 209  KO Bandići.

Početna licitaciona cijena je 30 eura za m2.

XIX

 1. kat. parc. br. 1672/2 pašnjak IV klase P= 2211m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XX

 1. kat. parc. br. 872 pašnjak VI klase P= 3796m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 59 KO Grbe.

Početna licitaciona cijena je 12 eura za m2,

XXI

 1. kat. parc. br. 1876/2 pašnjak VI klase P= 1108m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 345 KO  Novo  Selo.

Početna licitaciona cijena je 15 eura za m2,

XXII

 1. kat. parc. br. 1246 pašnjak V klase P= 851m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 345 KO Novo Selo.

Početna licitaciona cijena je 40 eura za m2,

XXIII

 1. dio kat. parc. br. 2036 (novi broj 2036/2) pašnjak IV klase P= 1443m2, evidentirana u listu nepokretnosti br. 345 KO  Novo Selo.

Početna licitaciona cijena je 15 eura za m2,

 

                                                                                   
XXIV

 1. kat. parc. br. 1074/2 livada IV klase P= 558m2, evidentirana u listu nepokretnosti  br. 73  KO Jastreb.

Početna licitaciona cijena je 40 eura za  m2.

.

Pravo učešća na javnu licitaciju imaju sva pravna i fizička lica, koja prije početka licitacije uplate 10% od početnog iznosa vrijednosti nepokretnosti na žiro račun br. 535 – 7027 – 47  kod  Prve banke Crne Gore - Budžet opštine Danilovgrad ili neposredno  prije početka licitacije Komisiji za licitaciju.

Ugovor o kupoprodaji će se zaključiti sa najpovoljnim ponuđačem. Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 30 dana izvrši uplatu cjelokupnog iznosa vrijednosti izlicitovane nekretnine, u suprotnom gubi pravo na uloženu kauciju i kupovinu.

Licitacija nepokretnosti održaće se u četvrtak 27. 11. 2008. godine u velikoj sali SO Danilovgrad sa početkom u 13 časova.

 Porez i ovjeru Ugovora plaća kupac.

Bliže informacije o prodaji nepokretnosti mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinu svakog radnog dana od 8h – 16h, ili na telefon 081/ 811 – 992.

 

 

 

 

 
 

. •