Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 

 
 
   

 

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 
 
 

IZBORNA KOMISIJA

Opštinska izborna komisija - Danilovgrad

ulica: Trg 9. decembar

tel/fax: 020/811-539

email: skupstinadg@t-com.me

 

 

 

Na osnovu člana 24 i 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG,, br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06  i ,,Sl. list CG,, br. 46/11 i 14/14 ) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad (,,Sl. list RCG – opštinski propisi,, br. 30/04 i ,,Sl. list CG – opštinski propisi,, br. 19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj 01.09.2014. godine, donijela  je

O D L U K U

O IMENOVANJU OPŠTINSKE  IZBORNE KOMISIJE

 

Član 1

U stalni sastav Opštinske izborne komisije imenuju se:

  1. Dejan Vuković, za predsjednika

Ratko Lakić, za  zamjenika predsjednika  

  1. Srđan Đurović, za člana  

Suzana Domazetović, za zamjenika člana

  1. Maja Luketić, za člana

Tamara Lakić, za zamjenika člana

  1. Persida Vuković, za člana

Nikola Šćepanović, za zamjenika člana

  1. Nikola Vuković, za člana

Radovan Bojović, za zamjenika člana

Član 2


Za sekretara Opštinske izborne komisije imenuje se Đina Živković, diplomirani pravnik.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije (,,Sl. list CG – Opštinski propisi,, br. 17/12).


Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ,,Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi,,.

 

Broj : 03-030- 125/1
Danilovgrad, 01.09.2014. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r.

 

2018 - IZBORI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

2018 - IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

2016 - IZBORI ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI CRNE GORE

2014 - IZBORI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

2013 - IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •