Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

31.10.2009.

Na osnovu člana 11. 12. i 14. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list RCG br. 22/05 i 43/05 – opštinski propisi), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama na sjednici održanoj dana 23.10.2009.godine, donijela je

 

 

O  D  L  U  K  U

 

o realizaciji sredstava Budžeta Opštine Danilovgrad opredijeljenih za nevladine organizacije po javnom konkursu za 2009.godinu

  

          Član 1.

 

          Odlučeno je da se finansiraju projekti sledećih nevladinih organizacija:

 

1. NVO „Organizacija gluvih i nagluvih“ za projekat pod nazivom „Vi ste nam jedina nada“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Vuletić Ranko, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 5.200 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.200 €.

 

2. NVO-a IMPULS – IN MEDIAS RES za projekat pod nazivom „Ja i moje zdravlje“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.500 €. Odgovorno lice projekta je Radulović Željko, a predvidjeno je da projekat traje osam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 6.370 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 6.370 €.

 

3. Udruženje pčelara Danilovgrad za projekat pod nazivom „Prevencija u liječenju pčelinjih društava“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.500 €. Odgovorno lice projekta je Pavićević Velizar – Miki, a predvidjeno je da projekat traje jedan mjesec. Ukupan budžet projekta je 5.100 €, a od Opštine Danilovgrad je potraživano 5.100 €.

 

4. NVO „Bandići – Komani“ Danilovgrad za projekat pod nazivom „Uredjenje izletišta na rijeci Crkovnici“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Radonjić Ratko, a predvidjeno je da projekat traje četiri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 5.300 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 4.500 €.

 

5. Udruženje gradjana i poštovalaca Bjelopavlića „Bijeli Pavle“ Danilovgrad za projekat pod nazivom Zbornik radova „Bjelopavlići“ koji se odnosi na aktivnosti od 500 €. Odgovorno lice projekta je Bošković Milisav, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 3.430 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 2.840 €.

 

6. Centar za razvoj šaha  „DIJAGONALE“ za projekat pod nazivom „Otvoreno prvenstvo Danilovgrada u šahu“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Milošević Radmila, a predvidjeno je da projekat traje dva mjeseca. Ukupan budžet projekta je 1.705 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 1.705 €.

 

7. NVO „ZAVIČAJ“ za projekat pod nazivom „Moj zavičaj“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.000 €. Odgovorno lice projekta je Gavrilović Zdravko, a predvidjeno je da projekat traje četiri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 9.814 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 5.400 €.

 

8. Organizacija slijepih za projekat pod nazivom „Mi želimo da se integrišemo“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Anka Ćetković, a predvidjeno je da projekat traje šest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 4.206 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 4.206 €.

 

9. K.K.C.  „MATRIX“ za projekat pod nazivom za projekat pod nazivom „Koraci uspjeha“ koji se odnosi na aktivnosti od 3.500 €. Odgovorno lice projekta je Aleksandar Rakočević, a predvidjeno je da projekat traje sedam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 8.325 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 8.325 €.

 

10. Udruženje boraca NOR-a i antifašista Opštine Danilovgrad za projekat pod nazivom „Realizacija programa za 2009.godinu“, koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Perović Nastadin, a predvidjeno je da projekat traje dvanaest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 6.000 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 6.000 €.

 

11. Udruženje voćara i vinogradara bjelopavlića Danilovgrad za projekat pod nazivom „Edukacija voćara i vinogradara Danilovgrad 2009“, koji se odnosi na aktivnosti od 3.000 €. Odgovorno lice projekta je Lukić Momčilo, a predvidjeno je da projekat traje četiri mjeseca. Ukupan budžet projekta je 11.300 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 4.930 €.

 

12. Nevladino udruženje „Spomenik učitelju“ u Danilovgradu  za projekat pod nazivom „Spomenik učitelju u Danilovgradu“ koji se odnosi na aktivnosti od 3.500 €. Odgovorno lice projekta je Rajović Rajko, a predvidjeno je da projekat traje do izgradnje spomenika. Ukupan budžet projekta je 95.000 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 10.000 €.

 

12. Otvorena škola Danilovgrad za projekat pod nazivom „Otvorena škola –COMMUNITY CENTER“ koji se odnosi na aktivnosti od 3.500 €. Odgovorno lice projekta je Đurović Tatjana, a predvidjeno je da projekat traje osam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 12.670 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 7.790 €.

 

13. Udruženje penzionera za projekat pod nazivom „Program pomoći penzionerima sa najnižim primanjima i zdravstvenoj zaštiti i njihovoj djeci koje izdržavaju“ koji se odnosi na aktivnosti od 1.500 €. Odgovorno lice projekta je Kovačević Dragutin, a predvidjeno je da projekat traje mjesec dana. Ukupan budžet projekta je 8.000 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 5.000 €.

 

14. Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ za projekat pod nazivom „Poboljšanje životnog kvaliteta djece i omladine sa posebnim potrebama“ koji se odnosi na aktivnosti od 2.000 €. Odgovorno lice projekta je Pesocki Vanja, a predvidjeno je da projekat traje šest mjeseci. Ukupan budžet projekta je 4.765 €, a od Opštine Danilovgrad potraživano je 3.295 €.

 

Član 2.

 

          Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj:03-032-2-1026/1

Danilovgrad, 29.10.2009.god.

 

PREDSJEDNIK

Jelisavka Burić, dipl.pravnik, s.r

 

 
 
 

. •