Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

12.07.2010.

Na osnovu člana 24 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 80/05) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je nosiocu projekta „Andio“ doo iz Podgorice, donijeto Rješenje br. 03-032-5-UP-138/1 od 30.06.2010. godine kojim se daje saglasnost na Elaborat procjene uticaja izgradnje poslovnog objekta - farme koka nosilja na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parcelama broj 2104/2 i 2105/1, KO Martinići, Opština Danilovgrad, koji je za potrebe nosioca projekta uradio „Medix“ d.o.o. iz Podgorice.

U sprovedenom postupku procjene uticaja utvrdjeno je da je Elaborat procjene uticaja izgradnje poslovnog objekta – farme koka nosilja na životnu sredinu, uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

            Rješenjem o davanju saglasnosti utvrdjena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrdjenim u Elaboratu o procjeni uticaja, koje se odnose na:

  1. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu,
  2. Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).

            Protiv navedenog rješenja zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Glavnom administratoru u roku od 15. dana od dana objavljivanja obavještenja u sredstvima informisanja.

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •