Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

09.05.2011.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10) Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad

 

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

 

da je nosilac projekta „Monte Bianco“ doo iz Danilovgrada, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja izgradnje poslovnog objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira na životnu sredinu, čija se realizacija planira na kat. parceli br. 157, KO Novo Selo, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama  Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je 12.05.2011. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Ul. Blaža Mrakovića, dana 16.05.2011. godine sa početkom u 13 časova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SEKRETAR,

Slavko Velimirović, s.r.

 
 
 

. •