Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

21.09.2009.

CRNA GORA

 

 

 

Grb Danilovgrada

 

 

OPŠTINA   DANILOVGRAD 

 

 

 

VODIČ

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM,

         KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

                Ovaj vodič omogućava pravnim i fizičkim licima da se upoznaju sa postupkom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz nadležnosti Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list RCG“, broj 68/05).

 

 

I - OSNOVNI PODACI O SEKRETARIJATU ZA URBANIZAM, KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

    Sjedište i adresa Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad je u Danilovgradu, Trg 9. decembar, telefon 020-812-040.

                Djelokrug poslova Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad utvrdjen je Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“, broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), Statutom Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG-opštinski propisi“, broj 28/06) i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG-opštinski propisi“, broj 11/07 i 31/08).

 

 

II - VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZAAURBANIZAM, KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

 1. Javne evidencije

           

 1. djelovodnik pošte,
 2. upisnik prvostepenog upravnog postupka.

 

 1. Normativna akta

 

 1. Zakonski propisi iz oblasti uredjenja prostotra i izgradnje objekata kao i  drugi zakonski propisi iz nadležnosti ovog Sekretarijata,
 2. Odluke, uredbe i druga podzakonska akta iz oblasti u nadležnosti ovog Sekretarijata,
 3. Opštinska planska dokumentacija,
 4. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata.

 

•     Izvještaji

 

 1. Izvještaj o radu Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine,
 2. Informativni i drugi materijali koji se pripremaju za Skupštinu i Predsjednika Opštine.

 

•    Pojedinačni akti

 

 1. Izdavanje uvjerenja,
 2. Izdavanje gradjevinskih dozvola,
 3. Izdavanje urbanističko-tehničkih uslova,
 4. Izdavanje upotrebne dozvole,
 5. Rješenje o formiranju Komisije za tehnički prijem objekata,
 6. Izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije,
 7. Rješenje o pretvaranju stambenog u poslovni prostor,
 8. Rješenje o pretvaranju zajedničkih prostorija u poslovni ili stambeni prostor,
 9. Rješenje o lokaciji za privremene objekte,
 10. Rješenje o privremenom korišćenju javnih površina,
 11. Rješenje kojim se odobrava postavljanje oglasnih i reklamnih panoa,
 12. Rješenje kojim se odobrava postavljanje tende ispred poslovnih prostorija i privremenih objekata,
 13. Rješenje kojim se privremeno odobrava postavljanje ograda oko dvorišta i bašta u djelovima grada i naselja gradskog karaktera u zahvatu GUP-a,
 14. Rješenja po zahtjevima pravnih i fizičkih lica za iseljenje lica koja se usele u posebni ili zajednički dio stambene zgrade bez pravnog osnova ili je taj osnov prestao,
 15. Izdavanje ostalih Rješenja iz oblasti komunalne djelatnosti,
 16. Rješenje kojim se utvrdjuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu,
 17. Rješenje kojim se utvrdjuje potreba procjene uticaja na životnu sredinu,
 18. Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu,
 19. Rješenje o davanju saglasnosti na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja,
 20. Rješenje o odbijanju zahtjeva,
 21. Zaključak o odbacivanju zahtjeva,
 22. Zaključak o obustavljanju ili prekidu postupka.

 

 

         III -  POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

•    Pokretanje postupka

 

Postupak se pokreće pismenim zahtjevom na koji se ne plaća administrativna taksa.

 

Zahtjev treba da sadrži:

 

 1. osnovne podatke o traženoj informaciji,
 2. način na koji se želi ostvariti pristup informaciji,
 3. podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište), odnosno njegovog zastpnika, predstavnika ili punomćnika,
 4. druge podatke ili priloge koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

 

Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi.

 

•     Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

 

      Pristup informaciji se može ostvariti:

 

 1. neposrednim uvidom u informaciju u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine,
 2. prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva,
 3. prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevodjenjem informacije i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosioca zahtjeva, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

 

•    Rješavanje po zahtjevu

 

     Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.

     Ako je obim traženih dokumenata veliki ili ako njihovo pronalaženje zahtijeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup dokumentu u propisanom roku nerazumno omeo redovni rad u Sekretarijatu za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu će se produžiti najviše do 15 dana.

    Ako je zahtjev za pristup dokumentu nepotpun i nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, Sekretarijat je dužan pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva otkloni nedostatke i dati mu upustvo kako nedostatke da otkloni.

    O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem, osim u slučaju kad podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, kada se zahtjev odbacuje zaključkom.

    Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Danilovgrad u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

 

           •    Troškovi postupka

 

 1. troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji,
 2. troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevodjenja i dostavljanja tražene dokumentacije,
 3. troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja,
 4. invalidna lica ne plaćaju troškove postupka,
 5. troškovi postupka plaćaju se u korist Budžeta Opštine Danilovgrad, na račun broj: 510-3043-29 – prihodi opštinskih organa, organizacija i službi, sa naznakom svrhe uplate: Pristup informacijama.

 

 

       IV -   OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

 

      Po zahtjevu za pristup informacijama u posjedu Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine postupa službenik iz čijeg djelokruga rada je tražena informacija.

     Po zahtjevu odlučuje Sekretar Sekretarijata.

 

 

       V  -  OBJAVLJIVANJE VODIČA

 

                Ovaj vodič će se objaviti na oglasnoj tabli i web sajtu Opštine Danilovgrad.

 

 

 

Broj: 03-032-5- 542/1

Danilovgrad, 31.07.2009. godine

 

 

SEKRETAR,

Slavko Velimirović

 
 
 

. •