Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

02.09.2009.

OPŠTINA DANILOVGRAD
Sekretarijat za imovinu

Na osnovu člana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama ( „Službeni list RCG „ broj 68/05), Sekretarijat  za imovinu o b j a v lj u j e :

V O D I Č
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U
POSJEDU SEKRETARIJATA  ZA IMOVINU

UVOD

Vodičem se daje pregled informacija u posjedu Sekretarijata  za imovinu uključujući  javne registre i javne evidencije ,  procedure ostvarivanja pristupa informacijama i  drugih podataka od značaja za ostvarivanja prava na pristup informacijama .

 

OSNOVNI PODACI O SEKRETARIJATU  ZA IMOVINU OPŠTINE DANILOVGRAD

Sjedište i adresa  Sekretarijata  za imovinu:
Trg 9. decembar Danilovgrad
Tel. 020  811- 992
E- mail: odimovina@t-com.me

VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU SEKRETARIJATA
Javne evidencije i registri
- evidencija imovine opštine Danilovgrad,
- interna knjiga pošte i
- arhiva ( evidencija o prodaji  i davanju u zakup nepokretnosti, evidencija zahtjeva za kupovinu i  davanje u zakup nepokretnosti, evidencija o plaćanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta, evidencija o utrošku električne energije za  uličnu rasvjetu  i dr.).

 ZAKONI
- Zakon o državnoj imovini i Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.

 ODLUKE
- Odluka o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

 

 PRAVILNICI
- Pravilnik o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

 PROGRAMI
- Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2009. godinu.

 

 IZVJEŠTAJI
- Izvještaj o radu  kao dio zbirnog izvještaja koji Skupštini podnosi predsjednik Opštine.

 

 

PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

Pokretanje postupka

Postupak za pristup informaciji pokreće se na zahtjev lica koje traži pristup informaciji. Postupak se pokreće u pisanom obliku. Na zahtjev za pristup informaciji  se ne plaća administrativna taksa.
Zahtjev treba da sadrži:
-osnovne podatke o traženoj informaciji,
-način na koji se želi ostvariti pristup informaciji i
-podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime i prezime , prebivalište ili boravište , naziv firme i sjedište) , odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika .
Zahtjev se može podnijeti  u slobodnoj formi .

Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi :
- neposredno na Arhivi  u zgradi opštine  Danilovgrad,
- putem pošte na adresu  Trg 9. decembar Danilovgrad i
- E- mail:odimovina@t- com.me
Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji se može ostvariti :
- neposrednim uvidom u informaciju ili u javnu evidenciju u prostorijama Sekretarijata  za imovinu,
- prepisivanjem informacije ili skeniranjem od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Sekretarijata  za imovinu i
- fotokopiranjem ili skeniranjem informacije od strane ovlaštenih radnika Sekretarijata  za imovinu i dostavljanjem prepisa neposredno , putem pošte ili elektronskim putem .

Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

Sekretarijat  za imovinu je dužan  da omogući  podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili dijelu informacije , osim u slučajevima predviđenim članom 9. Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list RCG“ broj 68/05) :
-  po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva , osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati ,
-  protiv zaključka i rješenja Sekretarijata  za imovinu, po zahtjevu za pristup informacijama , može se izjaviti žalba drugostepenom organu za upravnu oblast za koju se traži pristup informaciji i
- pristup informaciji ostvaruje se u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen nakon uplate troškova postupka.

Troškovi postupka

- troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji ,
- troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu   prepisivanja, fotokopiranja i dostavljanja tražene informacije i to :
1. Fotokopiranje informacije:
- format A4 crnobijeli 0,10 €, po stranici,
- format A4 u boji 1,00 €, po stranici,
- format A3 crnobijeli 0, 20 €,  po stranici,
- format A3 u boji 2, 00 €,  po stranici,
- format veći od A3, po cjenovniku pravnog, odnosno fizičkog lica, registrovanog za obavljanje djelatnosti fotokopiranja i
- kopiranje informacija na  CD- u 1, 20 €.

 2.Dostavljanje informacije:

-  faksom 0,20 €, po stranici,
- poštom ( preporučnom ili DHL pošiljkom  ), po računu pravnog lica koje je registrovano za obavljanje poštanskih usluga uvećan za cijenu poštanske marke i
- neposredno dostavljanje, u skladu sa propisima kojim se uređuju službena putovanja državnih službenika .

- Troškovi postupka se plaćaju u korist budžeta opštine Danilovgrad  na žiro računu  broj 510- 3296228- 21- ostali prihodi opštine Danilovgrad.
Sekretar Sekretarijata za imovinu može osloboditi podnosioca zahtjeva troškova postupka.

OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

1. Lica za vođenje postupka po zahtjevu za pristup informaciji su izvršioci
za oblast za koju se traži pristup informaciji .
2. Lice za donošenje rješenja je sekretar Sekretarijata  za imovinu opštine Danilovgrad

OBJAVLJIVANJE VODIČA

Vodič je objavljen na oglasnoj tabli opštine Danilovgrad i  web sajtu – www.danilovgrad.me

 

Broj: 03-032-4-
Danilovgrad, 04.08.2009.godine

 

 

 

SEKRETAR

Božidar Markuš

 
 
 

. •