Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

24.07.2009.

CRNA GORA

 

 

 

Grb Danilovgrada

 

 

OPŠTINA   DANILOVGRAD 

 

V O D I Č

 

 

ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

OPŠTINE DANILOVGRAD 

 

 

 

  Na osnovu člana 5 i 28 Zakona o slobodnom pristupu informacijama  ("Sl.list RCG" br.68/05), načelnik Službe za zajedničke poslove Opštine Danilovgrad,    objavljuje:

 

 

V O D I Č

  

      ZA PRISTUP INFORMACIJAMA  U POSJEDU SLUŽBE  za zajedničke POSLOVE

 OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 U V O D

 

             Vodič je napravljen sa ciljem jednostavnog objašnjenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Zakon o slobodnom pristupu informacijama Crna Gora je donijela, tokom 2005. godine, sa ciljem da građanima otvori put da se bliže upoznaju sa radom organa vlasti i da na osnovu toga, bez posrednika, stvarno i odgovorno učestvuju u vršenju javnih poslova i procesu donošenja odluka, kao i da utiču na njihov sadržaj i efikasno sprovođenje.

             Vodič sadrži osnovne podatke o Službi za zajedničke poslove, vrste informacija u posjedu Službe, proceduri pristupa informacijama, načinu ostvarivanja prava na pristup, rješavanju po zahtjevu i pravnu zaštitu podnosioca zahtjeva, troškovima postupka i licima ovlašćenim za postupanje po zahtjevu.

 

I – OSNOVNI PODACI O SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

              Sjedište službe za zajedničke poslove Opštine Danilovgrad, nalazi se u zgradi Opštine, Trg 9. decembar, tel/fax +38220/816-125, e-mail:sodanilovgrad@t-com.me ,     web-site:www.danilovgrad.me

 

II - VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

  1. Zakoni, podzakonski propisi i propisi Skupštine Opštine koje Služba primjenjuje u obavljanju poslova  iz svoje nadležnosti;
  2. Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Službe;
  3. Program rada Službe;
  4. Program javnih nabavki;
  5. Izvještaj o radu Službe;
  6. Djelovodnik.

 

 

III  PROCEDURA PRISTUPU INFORMACIJAMA

 

 

1. Pokretanje postupka

 

        Pravo na pristup informacijama u posjedu Službe za zajedničke poslove ima svako domaće i strano pravno i fizičko lice.

        Postupak za pristup informacijama pokreće se pisanim zahtjevom podnosioca zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili slobodnoj formi.

        Na zahtjev se ne plaća administrativna taksa.

        Zahtjev mora biti potpun i razumljiv, a da bi se po njemu postupilo, mora da sadrži:

         -  podatke o traženoj informaciji;

         -  način na koji se želi ostvariti pristup informaciji

         -  podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište, boravište, naziv firme i sjedište);

         -  podatke o punomoćniku, zastupniku ili predstavniku podnosioca zahtjeva.

 

             Podnosilac zahtjeva može navesti i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

        Zahtjev se može  podnijeti neposredno na pisarnici ili putem pošte, na adresu Opštine Danilovgrad, odnosno elektronskim putem ( e-mail, fax).

 

     2.  Način ostvarivanja prava na pristup

 

        Informacija kojom se omogućava pristup je dokument koji Služba faktički posjeduje u pisanoj, štampanoj, elektronskoj ili drugoj formi, uključujući  i njegovu kopiju ili dio bez obzira na sadržinu, izvor autora, vrijeme sačinjavanja i sistem kvalifikacije.

        Pristup informaciji koja je u posjedu Službe za zajedničke poslove, može se ostvariti:

            -neposrednim uvidom u javnu evidenciju, original ili kopiju informacije u            prostorijama Službe za zajedničke poslove;

            -prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostoriji Službe za   zajedničke poslove;

            -prepisivanjem, fotokopiranjem informacije od strane ovlašćenog službenika Službe za zajedničke poslove i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

 

Služba nije dužna da omogući pristup informaciji koja je javno objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu, već će u pisanoj formi obavijestiti podnosioca zahtjeva gdje je i kada tražena informacija objavljena.

 

  1. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita:

 

           Po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je to potrebno radi  zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati od podnošenja zahtjeva.

           Ako je obim traženih informacija veliki, ili ako njihovo pronalaženje zahtijeva pretraživanje velikog broja dokumenata, tako da bi pristup dokumentu u propisanom roku omeo redovno poslovanje Službe, rok za donošenje i dostavljanje rješenja po zahtjevu može  se produžiti najviše do 15 dana.

  Ako je zahtjev za pristup dokumentu nepotpun ili  nerazumljiv, pa se zbog toga po njemu ne može postupiti, ovlašćeno lice Službe postupiće na način utvrđen Zakonom.

 

  1. Akt kojim se odlučuje o zahtjevu i pravna zaštita:

 

            O zahtjevu za pristup informacijama se odlučuje rješenjem, osim u slučaju kada podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, kada se zahtjev odbacuje zaključkom.

  Rješenje kojim se odbija  zahtjev za pristup, mora sadržati razloge zbog kojih se ograničava pristup informacijama.

  Rješenjem kojim se dozvoljava pristup dokumentu ili njegovom dijelu, određuje se način i rok pristupanja informaciji i troškovi postupka.

  Pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka.

            Protiv rješenja Službe donijetih po zahtjevima za pristup informacijama iz ovog Vodiča, koje su u posjedu Službe, žalba se izjavljuje Glavnom administratoru Opštine Danilovgrad.

 

 

 

 

 

5.  Troškovi postupka:

 

Troškovi postupka padaju na teret fizičkog  lica, odnosno subjekta  koji traži pristup informaciji, a odnose se samo na stvarne troškove Službe u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije i ostalih troškova u skladu sa posebnim propisima.

 

          Lice sa invaliditetom ne plaća troškove postupka (invalidnost se dokazuje odlukom nadležnog organa ili drugim odgovarajućim rješenjem).

Troškovi postupka uplaćaju se prije izvršenja rješenja, u korist računa Opštine Danilovgrad broj:  510-3296228-21 – ostali prihodi Opštine Danilovgrad, sa naznakom svrhe uplate: pristup informacijama.

 

IV - OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

 

          Za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama u posjedu Službe za zajedničke poslove ovlašćeni su Nada Bogićević i Borko Simonović.

          Za doslednu primjenu Zakona odgovoran je načelnik Službe za zajedničke poslove.

 

 

V - OBJAVLJIVANJE VODIČA

 

           Ovaj Vodič će se  objaviti  na oglasnoj tabli Opštine i na web sajtu Opštine Danilovgrad.

 

 

Broj: 03-032-6-488/1

Danilovgrad, 24.07.2009.godine

 

 

NAČELNIK

Mladen Kalezić

 
 
 

. •