Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

05.05.2009.

 PROGRAMSKI  ZADATAK
             Za izradu Lokalne studije lokacije za izgradnju turističko-  
         apartmanskog naselja visoke kategorije - „MONTREASURE“

 

 

I PRAVNI OSNOV I GRANICE PLANA

Pravni osnov za donošenje Programskog zadatka za izradu Lokalne studije lokacije  za izgradnju turističko-apartmanskog naselja visoke kategorije – „MONTREASURE“ sadržan je u članu  31.  Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", broj  51/08).
Programski zadatak je sastavni dio Odluke o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije za izgradnju turističko- apartmanskog naselja visoke kategorije – „MONTREASURE“  iz Budve.
Katastarske parcele  broj  956, 957, 958, 959,960, 961, 962, 963 964,965 , 966, 967, 969 i 970 KO Spuž  su  u površini  58.055m2.
Granice zahvata Plana date su u grafičkom prilogu koji je ovjeren od strane nadležnog organa . Objekat je planiran  namjene turističko-apartmanskog naselja visoke kategoriji, sa pratećim sadržajima.

 

II METODOLOGIJA

U postupku izrade  predmetnog planskog dokumenta treba obezbijediti sledeći planerski pristup:

  1. Sagledavanje ulaznih podataka iz Prostornog plana Opštine Danilovgrad, za  katastarske parcele  broj  956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 964, 965, 966, 967, 969 i 970 KO Spuž  ;
  2. Analiza uticaja kontaktnih zona na ovaj prostor i obrnuto;
  3. Analiza zatečenog tj.postojećeg  stanja i programskih opredjeljenja;
  4. Voditi računa da dato plansko rješenje pruža sigurne osnove za realizaciju.

 

III PROSTORNI MODEL

Elementi Programskog zadatka koji su obavezujući pri stvaranju prostornog modela daju se kroz:

1.Granice planskog dokumenta i parcelacija
2.Sadržaj u prostoru i namjenu
3.Urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uredjenje prostora
4.Nivelaciona i regulaciona rješenja
5.Saobraćajno rješenje
6.Rješenje infrastrukture
7.Hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
8.Likovni izraz
9. Mjere zaštite i uticaja na životnu sredinu
10. Faze realizacije i ocjenu troškova.

 

1. GRANICE PLANSKOG DOKUMENTA I PARCELACIJA

Grafički prikaz urbanističkih parcela  mora biti dat na ažurnom geodetskom planu sa jasno definisanim granicama parcela, odnosom prema susjednim parcelama i jasnim granicama pripadnosti zemljišta saobraćajnicama.
Grafički prilog sa parcelacijom mora sadržati tjemena planiranih saobraćajnica, podatke o parcelama, kao i sve druge analitičke podatke neophodne za prenošenje plana na teren i kasniju realizaciju.

 

2. SADRŽAJ U PROSTORU I NAMJENA

Unutar zahvata, čija je površina definisana  Odlukom o izgradi ovog planskog dokumenta, shodno osnovnim postavkama planskog dokumenta višeg reda, kao što su planirana namjena površina i urbanistički parametri o zauzeću i izgradjenosti parcela, treba planirati izgradnju ekskluzivnih objekata za sport, rekreaciju i turizam, sa kvalitetno izbalansiranim medjusobnim odnosom, uz prateće sadržaje i komplementarne aktivnosti, kao i uz poštovanje svih uslova koji važe za „ambijentalnu izgradnju“. Osnovne odlike ambijentalne izgradnje koja se promoviše na predmetnom prostoru su: mala zauzetost parcela, mala do srednja spratnost objekata i velike slobodne zelene površine na parceli. Izgradnja na ovom području treba da je što manje primijetna u prostoru tj. treba da pretpostavlja privodjenje planiranoj namjeni na način da svojom gustinom i spratnošću u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodni ambijent.
Prilikom planiranja potrebno je poštovati odgovarajuće propise kojima se reguliše izgradnja turističkih objekata i turističkih naselja tj. urbanističke standarde i normative za izgradnju turističkih kapaciteta.
Sa  aspekta planskog dokumenta posebno su značajni uslovi koje treba da zadovolje lokacije za turističke kapacitete, te se posredno odnose na urbanističke standarde.

 

3. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU
    OBJEKATA I UREDJENJE PROSTORA

Dokument plana, shodno zakonskim odredbama izmedju navedenog mora da sadrži i separat sa urbanističko-tehničkim uslovima neophodnih za izradu tehničke dokumentacije.

 

4. NIVELACIJA I REGULACIJA

Obaveza je od početka izrade planske dokumentacije obezbijediti za izradu Lokalne studije lokacije ažurirane i ovjerene geodetske podloge.
Pri rješavanju nivelacije i regulacije treba obezbijediti sve potrebne elemente koji omogućuju, odnosno garantuju najpovoljnije funkcionisanje unutar prostora kao i veze sa kontaktnim zonama.

 

5. SAOBRAĆAJNO RJEŠENJE

Primarni saobraćaj rješavati u svemu prema  smjernicama planskog dokumenta višeg reda uz maksimalno poštovanje saobraćaja u kontakt zonama i postojeće saobraćajne mreže. Posebnu pažnju posvetiti rješenju saobraćaja unutar predmetnog područja i organizovanju parking prostora, obzirom na planiranu namjenu.
Saobraćaj unutar zahvata Lokalne studije lokacije rješavati što racionalnije, maksimalno poštujući zadate parametre iz planskih dokumenata višeg reda.
Kod rješavanja voditi računa o zahtjevima koje treba ispuniti da bi u cjelosti funkcionisala predmetna zona i u tom smislu planirati saobraćajne priključke.
Kapacitet saobraćaja u mirovanju dati adekvatno ponudjenim urbanističkim rješenjima i namjenama.
Jedan od osnovnih uslova za izgradnju novih smještajnih objekata treba da bude obezbijedjivanje jednog  parking mjesta po jednoj stambenoj jedinici (turističkom apartmanu) u sastavu sopstvene urbanističke parcele.
Pješački saobraćaj rješavati unutar zone i povezati sa postojećim pravcima iz kontaktnog područja.

 

6. RJEŠENJE INFRASTRUKTURE

Planiranju potrebne infrastrukture pristupiti na osnovu prostorno provjerenih mogućnosti postojećih mreža i njihovog korišćenja za odredjene namjene.

Planirati propisano dimenzionisane elektro-hidrotehničke i telekomunikacione instalacije, te savremenu funkcionalnu mrežu u objektima i za potrebe ukupnog naselja.
Svu infrastrukturu rješavati u svemu poštujući rješenja planskih dokumenata višeg reda i vodeći računa o planskim rješenjima kontaktnih zona ( važeći urbanistički planovi i planski dokumenti čija je izrada u toku) kao i poštujući uslove i podatke nadležnih javnih preduzeća.

 

7. HORTIKULTURA I PEJZAŽNA ARHITEKTURA

Oblikovati ukupan prostor u hortikulturnom tj. pejzažnom smislu, čime bi se unaprijedila ambijentalna slika naselja. Pri uredjenju slobodnih prostora i njihovom ozelenjavanju potrebno je poštovati tradiciju.

Potrebno je planirati optimalna rješenja zelenih površina uz očuvanje kvalitetnog postojećeg biljnog fonda i njegovo oplemenjavanje.
Prilikom planiranja zelenih površina izvršiti podjelu po kategorijama zelenila.
Slobodne, zelene površine obogatiti biljnim vrstama karakterističnim za predmetno područje i lokalne klimatske uslove.
Planskim dokumentom takodje predvidjeti:

  1. uspostavljanje optimalnog odnosa izmedju izgradjenih i slobodnih zelenih površina;
  2. uskladjivanje ukupne količine zelenih površina sa brojem korisnika prostora;
  3. funkcionalno zoniranje slobodnih površina;
  4. potrebno je koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine i uskladjene sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima;
  5. maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila u nova urbanistička rješenja.

 

8. LIKOVNI IZRAZ

Prilikom oblikovanja prostora treba voditi računa o ukupnoj vizuelnoj slici i materijalizaciji prostora koji zahvata predmetna lokacija. Objekte i hortikulturna rješenja tretirati kao bitne likovne elemente budućeg turističko stambenog naselja.
Arhitektura objekata svojim volumenima, oblicima i primjenjivim materijalima mora se maksimalno oslanjati na tradiciju uklopljenu sa elementima moderne arhitekture.

 

9. MJERE ZAŠTITE I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU.

Posebnu pažnju posvetiti seizmičkim, geomehaničkim i geološkim uslovima, kao i zaštiti životne sredine. Poseban dio planskog dokumenta je strateška procjena uticaja na životnu sredinu.

 

10. FAZE REALIZACIJE I OCJENA TROŠKOVA

Izradom Lokalne studije lokacije potrebno je sagledati faze realizacije iste, pri čemu naročito treba voditi računa, da cjeline koje se mogu odvojeno realizovati, budu regulaciono definisane.
Eventualno predložene faze realizacije Lokalne studije lokacije obavezno bazirati i na ekonomskim pokazateljima.

 

IV  SADRŽAJ DOKUMENTACIJE

Obim i nivo obrade  ovog planskog dokumenta odnosno Plana treba dati tako da se u potpunosti primijene odredbe  Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata  ("Sl.list CG" br. 51/08).
Obradjivač plana je u obavezi da planski dokument u fazi nacrta i predloga dostavi nadležnom Sekretarijatu, i to grafički i tekstualni dio sa svim potrebnim prilozima.
Završni dokument Predloga Lokalne studije lokacije obradjivač je u obavezi da dostavi nakon sprovedenog postupka otklanjanja primjedbi po završenom postupku  davanja mišljenja od strane Ministarstva i javne rasprave. Obradjivač je u obavezi da konačnu verziju planskog dokumenta dostavi u analognom obliku, digitalnom obliku kao originalni i zaštićeni CD u skladu sa Ugovorom.

 

 

OPŠTINA DANILOVGRAD

 

 

PREDSJEDNIK

Branislav Đuranović, sr

 
 
 

. •