Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

19.01.2011.

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD
Odbor za Statut i propise

 

daje na

 

JAVNU RASPRAVU

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE DANILOVGRAD

Na osnovu člana 109 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list RCG“, broj 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, i ,,Sl. list CG,, br. 88/09 i 3/10) i člana 2 Odluke o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad  (,,Sl. list CG – Opštinski propisi,, br. 43/10), Odbor za Statut i propise upućuje

JAVNI POZIV

Odbornicima u Skupštini opštine, predstavnicima organa lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama, mjesnim zajednicama nevladinim organizacijama i udruženjima i ostalim pravnim licima i građanima

da se

uključe u javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad i da svoje  primjedbe, predloge i sugestije na tekst Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad dostave Službi Skupštine opštine Danilovgrad u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu: Trg ,,9 decembar,, bb  ili na e-mail skupstinadg@t-com.me.

Javna rasprava o  Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad  trajaće  od 24.01.2011. godine do 09.02.2011. godine .

Centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad održaće se 03.02. 2011. godine, sa početkom u  13,00 časova u velikoj sali Skupštine opštine  gdje mogu prisustvovati svi zainteresovani i uzeti tom prilikom učešće u javnoj raspravi .

Građani i ostali zainteresovani učesnici javne rasprave tekst Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Danilovgrad mogu naći na veb sajtu Opštine: www.danilovgrad.me ili preuzeti primjerak na prijavnici  opštine Danilovgrad svakog radnog dana od 8 do 16 časova.

Broj : 03 – 030 – 12/1

Danilovgrad, 18.01.2011. godine.

 

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

P r e d s j e d n i k

Miladin Radulović, s.r.

 
 
 

. •