Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

Na osnovu člana 45. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. list RCG,, broj 42/03, 28/04, 75/06 i 13/06), člana 35. Statuta Opštine Danilovgrad (,,Sl. list RCG – opštinski propisi ,, br. 30/04 i ,, Sl. list CG- opštinski propisi,,  br. 19/08), Skupština opštine Danilovgrad na sjednici održanoj 26.10. 2009. godine, donijela je

 

O D L U K U
o usvajanju Programa i Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi opštine Danilovgrad za period 2009- 2012. godine

 

Član 1

Usvaja se Program borbe protiv korupcije i Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u opštine Danilovgrad za period 2009.-2012. godine.

Član 2

Sastavni dio odluke čini Program i Akcioni plan iz člana 1. ove odluke koji je sačinila Radna grupa koju je formirao Predsjednik Opštine .

Član 3

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu CG- opštinski propisi,,

Broj : 03 -030 - 82
Danilovgrad, 26.10. 2009. godine.

 

            SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

TAČNOST PREPISA OVJERAVA

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r.

 

SEKRETAR SKUPŠTINE

Stanislava Bošković

D O W N L O A D

Ovdje možete preuzeti "Program i Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Opštine Danilovgrad". U Internet Explorer-u, nakon otvaranja dokumenata, sačuvati dokumenta, iz Menu bar-a, (File/save as...) u neki folder po vašem izboru i otvorite u programu MS Word-u.

 
 

. •