Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

02.03.2009.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03, 44/03 i "Sl. list CG", br. 5/08), člana 1 stav 2 i člana 14 Zakona o porezu na nepokretnost ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 69/03) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad, ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 30/04 i "Sl. list CG – opštinski propisi", br. 19/08), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj __________2009. god. donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnost

 

Član 1

U Odluci o porezu na nepokretnost ("Sl. list RCG", br. 19/03 – opštinski propisi) u članu 11 stav 1 riječ "imovine" mijenja se i glasi "finansija", i u stavu  3 riječ "imovine" mijenja se i glasi "finansija".

Član 2

Poslije člana 12  dodaje se  novi član  koji  glasi :
"Član 12a
Vlasnici nepokretnosti (pravna lica) , dužni su da podnesu godišnju poresku prijavu  PPNEP do 31. marta tekuće godine  za prethodnu godinu nadležnom poreskom organu za lokalne javne prihode prema podacima iz Bilansa stanja.
Ukoliko vlasnici nepokretnosti ne podnesu godišnju poresku prijavu   nadležni poreski organ za lokalne javne prihode ima ovlašćenja da u njihovo  ime podnese istu putem procjene poreske osnovice.
Oblik i sadržinu poreske prijave propisuje organ nadležan za lokalne javne prihode".

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, ________2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na nepokretnosti-pravna lica (.doc)

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na nepokretnosti-fizička lica (.doc)

NEKI VAŽNIJI IZVODI IZ ZAKONA O POREZU NA NEPOKRETNOSTI I IZ ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI (.doc)

 
 
 

. •