Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

25.12.2008.

Na osnovu člana 57. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ broj 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 57. i 58. Statuta Opštine Danilovgrad („Sl.list RCG“ broj 30/04 i 19/08 – opštinski propisi),  d o n o s i m

 

O D L U K U
o obrazovanju Savjeta za brigu o licima
sa invaliditetom

 

Član 1.

          Obrazuje se Savjet za brigu o licima sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad (u daljem tekstu: Savjet).

Član 2.

          Zadatak Savjeta je:

- zaštita i unapredjivanje prava lica sa invaliditetom u oblastima komunalne djelatnosti, socijalne i zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, radnog osposobljavanja i zapošljavanja;
- iniciranje donošenja propisa za razvoj i unapredjivanje prava lica sa invaliditetom u cilju uklanjanja predrasuda i barijera u odnosu na ta lica;
- kao i ostvarivanje drugih prava od značaja za status lica sa invaliditetom.

Član 3.

          U Savjet se imenuju;

1. za predsjednika
- potpredsjednik Opštine
2. za članove;
- sekretar za društvene djelatnosti,
- sekretar za finansije,
- sekretar za komunalno-stambenu oblast,
- odbornici Skupštine opštine (4),
- predstavnici organizacija lica osoba sa invaliditetom organizacije slijepih (1), organizacije invalida rada i  organizacije civilnih invalida rata (1), organizacije gluvih i nagluvih (1),

Član 4.

          Savjet donosi poslovnik kojim se propisuje način rada Savjeta.
Savjet podnosi izvještaj o radu predsjedniku Opštine Danilovgrad.

Član 5.

          Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Sekretarijat za društvene djelatnosti.

Član 6.

          Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“ – opštinski propisi.

OPŠTINA DANILOVGRAD

 


Broj: 03-031-1643/1

Danilovgrad

24.12.2008. godine

 

PREDSJEDNIK

Branislav Đuranović

 
 
 

. •