Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

05.05.2009.

Na osnovu člana 28. i  člana 31. stav 2. Zakona  uredjenju prostora i izgradnji objekata  ("Sl.list CG", broj 51/08) i člana 58.  Statuta Opštine Danilovgrad ("Sl.list RCG", broj 30/04-opštinski propisi), Predsjednik Opštine Danilovgrad, d o n i o  j e:

 

         O D  L  U  K  U
             O pristupanju  izradi Lokalne studije lokacije  za izgradnju 
  turističko-apartmanskog naselja visoke kategorije -„MONTREASURE“

 

Član 1.

Donosi se Odluka o pristupanju izradi planskog dokumenta  Lokalne studije lokacije za izgradnju turističko-apartmanskog naselja visoke kategorije - „MONTREASURE“
( u daljem tekstu:Plan).

Član 2.

Planom je obuhvaćen prostor površine 58.055 m2, odnosno katastarske parcele broj: 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 i 970 KO Spuž.
Granice zahvata Plana date su u grafičkom prilogu koji je ovjeren od strane nadležnog organa i sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Za Lokalnu studiju lokacije „MONTREASURE“ radiće se strateška procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ broj 80/05).
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu izradjuje se istovremeno sa izradom Lokalne studije lokacije „MONTREASURE“.

Član 4.


Finansijska sredstva potrebna za izradu Plana obezbijediće Investitor , DOO„MONTREASURE“  iz  Budve.

Član 5.

Poslovi na izradi ovog Plana obaviće se po utvrdjenoj dinamici i rokovima :

  1. pripremni poslovi na izradi Plana ....................................10 dana
  2. izrada i utvrdjivanja Nacrta Plana....................................15 dana
  3. pribavljanje mišljenja na Nacrt Plana od nadležnog

Ministarstva......................................................................45 dana

  1. javna rasprava .................................................................15 dana
  2. izrada predloga Plana....................................................... 10 dana
  3. pribavljanje saglasnosti  na predlog Plana od nadležnog

Ministarstva......................................................................30 dana

 

 

 

Član 6.

Plan se donosi za period od 5. godina.

 

Član 7.

Prostornim planom Opštine Danilovgrad, predmetnom prostoru je označena namjena kao stanovanje.

Član 8.

Pripremne poslove na izradi i donošenju Plana, obavljaće organ lokalne uprave nadležan za poslove planiranja i uredjenja prostora , odnoso Sekretarijat za urbanizam  komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad.

 

Član 9.

Ustupanje izrade ovog  Plana izvršiće se na osnovu javnog poziva.

 

Član 10.

Sastavni dio ove Odluke je Programski zadatak.

 

Član 11.

Ova Odluka objaviće se u „Službenom listu CG-opštinski propisi“, jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore , kao i na Web sajtu  Opštine Danilovgrad.
Pravo uvida u ovu Odluku i Programski zadatak iste kod nosioca pripremnih poslova imaju sva zainteresovana lica, shodno članu 6. Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08)

 

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

 

Broj: 03-031-384/1

Danilovgrad, 12.03.2009. godine

 

OPŠTINA DANILOVGRAD

 

 

PREDSJEDNIK

Branislav Đuranović

 
 
 

. •