Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

21.07.2009.

Na osnovu člana 28., člana 49. stav 3. i člana 50. Zakona o planiranju i uredjenju prostora („Sl.list RCG“ broj 28/05) i člana 35. Statuta opštine Danilovgrad („Sl.list RCG - opštinski propisi“, broj 30/04) Skupština opštine Danilovgrad na sjednici održanoj dana 06.07. 2009. godine, d o n i j e l a  je

 O  D  L  U  K  U
o donošenju Lokalne studije lokacije
Poslovni kompleks „Imconex“

 

Član 1.

D o n o s i   se Lokalna studija lokacije Poslovni kompleks „Imconex“ (u daljem tekstu: Lokalna studija lokacije), koja se odnosi na objekat  Benzinske  stanice sa pratećim sadržajima.

Član 2.

Lokalna studija lokacije obuhvata područje katastarske parcele broj 867/5 KO Bandići u površini od 2396 m2, u zahvatu definisanom granicama navedene katastarske parcele.

Član 3.

Lokalna studija lokacije se donosi za period od 5 (pet) godina.

Član 4.

Lokalna studija lokacije se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela koji su obradjeni u analognom i digitalnom obliku (u elektronskom izdanju – na kompakt disku), a koji čine sastavni dio Odluke.

Član 5.

Ovaj planski dokument uradjen je od strane „Montenegroprojekta“ DOO - Podgorica.

Član 6.

Za realizaciju ove Lokalne studije lokacije nadležan je organ lokalne uprave za poslove planiranja i uredjenja prostora, odnosno Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine opštine Danilovgrad.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG – opštinski propisi“.

 

Broj: 03-030- 53

Danilovgrad,06.07.2009. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •