Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

19.11.2008.

Na osnovu člana 28.,člana 49. stav 3.,i člana 50. Zakona o planiranju i uredjenju prostora („Sl.list RCG“ broj 28/05) i člana 35. Statuta opštine Danilovgrad („Sl.list RCG-opštinski propisi“ broj 30/04) Skupština opštine Danilovgrad na sjednici održanoj dana 15.10. 2008.godine,    d o n i j e l a  je

 O  D  L  U  K  U

o donošenju Lokalne studije lokacije za katastarske
parcele broj 1147 i 1148 KO Jastreb - „FarMont“

 

Član 1.

D o n o s i   se Lokalna studija lokacije za katastarske parcele broj 1147 i 1148 KO Jastreb-„FarMont“ (u daljem tekstu:Lokalna studija lokacije),koja se odnosi na izgradnju Fabrike za proizvodnju ljekova i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova kao i savremenog distributivnog centra površine 4350m2.

Član 2.

Lokalna studija lokacije obuhvata područje katastarskih parcela broj 1147 i 1148 KO Jastreb u površini od 12060m2,sa granicama zahvata definisanim granicama navedenih katastarskih parcela.

Član 3.

Lokalna studija lokacije se donosi za period od 5 (pet) godina.

Član 4.

Lokalna studija lokacije se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela koji su obradjeni u analognom i digitalnom obliku (u elektronskom izdanju -  kompakt disku),a koji čine sastavni dio Odluke.

 

Član 5.

Ovaj planski dokument uradjen je od strane Centra za planiranje urbanog razvoja „Monte CEP“ Kotor.


Član 6.

Za realizaciju ove Lokalne studije lokacije nadležni su organ državne i lokalne uprave za poslove uredjenja prostora.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG – opštinski propisi“.

Broj: 03-030- 92

Danilovgrad,15.10.2008. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r

 
 
 

. •