Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

19.11.2008.

Na osnovu člana 25.,49. i 50. Zakona o planiranju i uredjenju prostora („Sl.list RCG“, broj 28/05) i člana 35. Statuta Opštine Danilovgrad, („Sl.list RCG-opštinski propisi“ broj 30/04) Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana 15.10. 2008. godine, donijela je

  O  D  L  U  K  U
        o donošenju Generalnog urbanističkog plana Danilovgrada

Član 1.

D o n o s i   se  Generalni urbanistički plan Danilovgrada.

Generalni urbanistički plan Danilovgrada je uradjen od strane  Preduzeća za konsalting, urbanizam, projektovanje i inženjering „Urban projekt“ AD Čačak.

Član 2.

Generalni urbanistički plan Danilovgrada se donosi za period do 2026. godine.

Član 3.

Generalni urbanistički plan Danilovgrada obuhvata prostor površine 841,50 ha, i to u granicama sa koordinatama odredjenim Odlukom o pristupanju izradi Generalnog urbanističkog plana Danilovgrada sa detaljnom razradom („Sl.list RCG-opštinski propisi“ broj 45/06).

Član 4.

Generalni urbanistički plan Danilovgrada se sastoji od tekstualnog i grafičkog  dijela: sveska 1- tekstualni dio , sveska 2- grafički dio (postojeće stanje) i sveska 3 – grafički dio ( planirano stanje)  koji su obradjeni u analognom i digitalnom obliku ( u elektronskom izdanju – kompakt disku), a koji čine sastavni dio odluke.

Član 5.

Za realizaciju ovog Plana nadležni su  organ državne i lokalne uprave za poslove uredjenja prostora.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-opštinski propisi“.

Broj: 03-030- 90

Danilovgrad, 15.10.2008. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r

 
 
 

. •