Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 
02.12.2010.

O  P  Š  T  I  N  A       D  A  N  I  L  O  V  G  R  A  D
S E K R E T A R I J A T  Z A  P R I V R E D U  I  F I N A N S I J E

 

 

 

N A C R T    O D L U K E
O  I Z M J E N A M A   I  D O P U N A M A
O D L U K E   O   B U DŽ E T U  O P Š T I N E   D A N I L O V G R A D
Z A  2 0 10  G O D I N U

 

 

 

 

Danilovgrad, novembar. 2010 godine

 

 

 

Na osnovu člana 45.Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br.42/03, 44/03 i "Sl.list CG", br.5/08 i 51/08), člana  7.Zakona o Budžetu („Sl. list RCG”, br. 40/01,44/01, 28/04, 71/05 i "Sl.list CG", br.12/07,73/08 i 53/09)  i čl. 35  Statuta Opštine Danilovgrad („Sl. list RCG– opštinski propisi" ,br.30/04 i "Sl.lst CG-opštinski propisi ", br.19/08), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana _________2010. godine donijela  je

 

 

O   D   L   U   K  U
O IZMJENAMA  I  DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE DANILOVGRAD ZA 2010.GODINU

 

Član 1.

U  Odluci  o  Budžetu  opštine  Danilovgrad  za  2010 godinu  (“ Sl.list CG-opštinski propisi“, br.13/2010),
u članu 1, stav 1. riječi ” 4.950.000,00 € " , zamjenjuju se riječima  ”2.980.000,00€ ”;  u stavu 2. Pojedine namjene u iznosu od ”4.888.000,00 €”  zamjenjuju se iznosom od” 2.927.700,00 €” , Stalnu rezervu Budžeta Opštine u iznosu od ” 3.000,00 €” zamjenjuju se iznosom od ” 2.200,00 € ” , Tekuću rezervu Budžeta Opštine u iznosu od ”9.000,00 €” zamjenjuju se iznosom od ” 10.000,00 € ”, Ostale rezerve Budžeta Opštine u iznosu od ”50.000,00 €” zamjenjuju se iznosom od ”40.100,00 €”.

 

 

 

Član 2.

Primici Budžeta za 2010 godinu po izvorima i vrstama i izdaci po osnovnim namjenama mijenjaju se i glase:

 

 

REBALANSIRANI PRIHODI BUDŽETA ZA 2010. GODINU (.xls)

 

REBALANSIRANI RASHODI BUDŽETA ZA 2010. GODINU (.xls)

 

 

Član 3.


U posebnom dijelu , u članu 18. Raspored sredstava Budžeta opštine Danilovgrad, iznos od "4.950.000,00 eura" zamjenjuje se iznosom od "2.980.000,00 eura"

 

REBALANSIRANI RASHODI BUDŽETA PO NOSIOCIMA I BLIŽIM NAMJENAMA ZA 2010. GODINU (.xls)

 

Član 4.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Danilovgrad za 2010.godinu  stupa na snagu danom objavljivanja   u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

 

Broj:03-030-

Danilovgrad,__________2010. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •