3 Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

03.03.2009.

Na osnovu člana 31. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06), člana 16. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08) i članova 35. i 31. Statuta opštine Danilovgrad („Sl. list RCG – opštinski propisi ", br. 30/04), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj dana __________ godine, donosi:

 

PROGRAM
UREĐENJA PROSTORA  OPŠTINE DANILOVGRAD
ZA 2009. GODINU

 

I         UVODNE NAPOMENE

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata predviđeno je da jedinica lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora na području svoje Opštine.

Uređenje prostora je praćenje stanja u prostoru, utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.

Uređivanjem građevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji  omogućava implementaciju planskog dokumenta a obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje koje obezbeđuje lokalna samouprava, u skladu sa Programom. Uređenjem se stvaraju uslovi za izgradnju objekta u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama  u oblasti izgradnje objekata.

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta  obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture a posebno komunalnih objekata i instalacija, puteva i ulica u naselju, zelenih površina, terena za rekreaciju, parkova, pješačkih staza, travnjaka i dr.

Za realizaciju godišnjeg Programa uređenja prostora koriste se prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i druga sredstva. 

 

 

II       PROCJENA POTREBE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA
          I IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH  

          Donošenjem Prostornog i Generalnog plana opštine Danilovgrad stvorene su      
zakonske predpostavke i uslovi za plansko uređenje prostora.

U planskom periodu neophodno je završiti izradu prostorno-planske dokumentacije čija je izrada započeta u prethodnoj godini (Lokalne studije lokacije i dr) i  uskladiti postojeća planska dokumenta sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

III     OPERATIVNE  MJERE  ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA

Za izradu planske dokumentacije i formiranje dokumentacione osnove za svaki plan potrebno  je:

- Pribavljanje  ažurnih geodetsko-katastarskih, topografskih,                    
morfoloških, seizmičkih, klimatskih i drugih podataka,
- Pribavljanje podataka o vlasništvu i katastarskih podataka u zahvatu
plana,
- Pribavljanje podataka o podzemnim i nadzemnim instalacijama,
- Ocjenu stanja prostornog uređenja i  životne sredine,
- Izraditi analizu primjene dokumenata uređenja prostora i evidenciju      
podataka o objektima koji su izgrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i dr.

IV     IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE

- Izrada Lokalne studije lokacije „Imconex“.......................................................4.800,00 €
- Izrada Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ Danilovgrad........................80.000,00 €    
- Izrada Lokalne studije lokacije turističko-apartmanskog
naselja visoke kategorije „MONTREASURE“.................................................16.000,00 €

                                                                      UKUPNO:.............................100.800,00 €

V        IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 
-  Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice na potezu od
mosta  na Zeti do naselja Gorica......................................................................20.000,00 €

-  Izrada  Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Jefta Šćepanovića
(na potezu od mosta na Sušici do magistrale)...................................................10.000,00 €
-  Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Baja Sekulića
i Blaža Mrakovića...........................................................................................15.000,00 €
-  Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ulice u naselju  Đoko
Kovačević na potezu od ulice Blaža Mrakovića do Policijske
Akademije........................................................................................................5.000,00 €
-  Izrada  Glavnog projekta rekonstrukcije mosta na
rijeci Zeti u Danilovgradu.................................................................................35.000,00 €
- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade
na Trgu 9. Decembar........................................................................................6.000,00 €

                                                                           UKUPNO:.........................91.000,00 €

VI     OPERATIVNI PLAN NA UREĐIVANJU GRAĐEVINSKOG 
          ZEMLJIŠTA

- Uređenje gradskog stadiona Braća Velašević...............................................25.000,00 €
- Nabavka sadnog materijala i sezonskog cvijeća u reonu
GUP-a Danilovgrad.......................................................................................20.000,00 €
- Nabavka i ugradnja klupa, žardinjera i kanti za smeće..................................15.000,00 €
- Uređenje javnih površina.............................................................................35.000,00 €
- Sanacija , izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne
gradske rasvjete i fontane...............................................................................30.000,00 €
- Ugradnja ležećih policajaca..........................................................................20.000,00 €
- Postavljanje vertikalne i horizontalne saobraćajne
signalizacije u gradskom jezgru.......................................................................15.000,00 €
- Rekonstrukcija zgrade Apoteke.................................................................200.000,00 €
- Rekonstrukcija i adaptacija zgrade na Trgu 9. Decembar..............................75.000,00 €
- Zamjena krovnog pokrivača na zgradi opštine Danilovgrad...........................26.000,00 €
- Održavanje fasada na stambenim zgradama u užem
gradskom jezgru............................................................................................80.000,00 €
- Uređenje prostora objekata obrazovanja.....................................................20.000,00 €
- Čišćenje  novonastalih deponija u reonu GUP-.............................................15.000,00 €
- Nabavka novogodišnjih ukrasa......................................................................5.000,00 €
- Rekonstrukcija i adaptacija Doma na Frutku................................................15.000,00 €
- Izgradnja Omladinskog doma na Daljmu......................................................20.000,00 €
- Operativna rezerva......................................................................................40.000,00 € 

                                                                            UKUPNO:.....................656.000,00 €    
SVEUKUPNO: ( IV + V+ VI ).................................................................847.800,00 € 

  

VI I   IZVORI  FINANSIRANJA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa obezbijeđuju se iz Buđžeta opštine Danilovgrad u iznosu od 847.800,00 €.

Planirana sredstva  pojedinih pozicija moguće je prerasporediti sa jednih na druge. Radi prevazilaženja eventualnih problema u finansiranju mogu se koristiti i drugi izvori sredstava.

VIII  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-opštinski propisi“.

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, februar 2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

 
 
 

. •