Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
     
 

12.07.2010.

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku projekata nevladinih organizacija

PREDSJEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD

raspisuje

I JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2010. GODINU

 

1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava nevladinih organizacija čiji su projekti kandidovani za finansiranje iz Budžeta Opštine Danilovgrad i realizuju se u potpunosti na teritoriji opštine Danilovgrad, iz sledećih oblasti:

 

     • Socio-humanitarne;

     • Djeca i mladi;

     • Kultura, umjetnost i obrazovanje;

     • Demokratija i ljudska prava;

     • Zaštita životne sredine i zdravlja građana;

     • Izgradnja i razvoj lokalne zajednice.

 

2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Crnoj Gori.

 

3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija), koju je imenovao Predsjednik Opštine Danilovgrad.

 

4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs.

 

4.1. Prijavni obrazac nevladina organizacija može dobiti u Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad ili preuzeti sa web sajta Opštine Danilovgrad (www.danilovgrad.me)

 

4.2. Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje se pisarnici Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad.

 

4.3. Nevladina organizacija može podnijeti prijavu za finansiranje do tri projekta na raspisani Konkurs, od kojih jedan može dobiti finansijsku podršku.

 

4.4. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos cijene projekta ili za dio nedostajućih sredstava i dužna je to da naznači.

 

4.5. Uz prijavu se prilaže:

 

- dokaz o registraciji u Crnoj Gori, ukoliko konkuriše prvi put;

- projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava u datoj formi u sedam primjeraka;

- preporuke eksperata iz relevantne oblasti, ukoliko ih posjeduje;

- garanciju (izjavu) ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti na osnovu člana 412. Krivičnog zakona Crne Gore;

- Kopiju statuta, u dijelu misija i ciljevi NVO, ukoliko konkuriše prvi put.

 

4.6. Projekat treba da sadrži :

 

• naziv projekta;

• naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail);

• misija i ciljevi organizacije;

• oblast na koju se odnosi projekat;

• sažetak projekta;

• opis problema;

• ciljna grupa (direktni i indirektni korisnici i njihov očekivani broj);

• ciljevi projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);

• detaljni opis i vremenski plan projektnih aktivnosti;

• plan za praćenje i ocjenjivanje projekta (monitoring i evaluacija);

• plan održivosti projekta;

• osobe koje će implementirati projekat i njihove kvalifikacije;

• budžet projekta, sa naznakom šta se traži od Opštine, a šta je obezbijeđeno od drugih izvora i kojih;

• broj žiro računa organizacije;

• ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta.

 

4.7. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, kao i metodološkog postupka, propisan je Obrazac za prijavu projekta, koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad, ovlašćeno lice nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

 

4.8. Projektnu formu nevladine organizacije mogu dobiti u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad ili preuzeti sa web sajta Opštine Danilovgrad (www.danilovgrad.me).

 

4.9. Komisija zakazuje konsultativni sastanak sa nevladinim organizacijama, na kojem će informisati o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu u prvoj sedmici po objavljivanju Konkursa.

 

5. Maksimalni iznos dodjeljenih sredstava za odobreni projekat jedne nevladine organizacije ne može premašivati više od 30% od ukupno predviđenog Budžeta Opštine za ovu svrhu.

 

5.1. Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka Konkursa.

 

5.2. Odluka o raspodjeli sredstava biće javno objavljena.

 

5.3. Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja odluke Komisije, predsjednik Opštine zaključuje ugovor sa nevladinom organizacijom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke Komisije o dodjeli sredstava.

 

6. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

OPŠTINA DANILOVGRAD

Predsjednik Opštine,

___________________

Branislav Đuranović, sr

 

 

 

 

NAPOMENA: KONKURS JE OBJAVLJEN 10.07.2010.GODINE U DNEVNOM LISTU "POBJEDA"

 

 

D O W N L O A D

Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju. U Internet Explorer-u, nakon otvaranja dokumenata, sačuvati dokumenta, iz Menu bar-a, (File/save as...) u neki folder po vašem izboru i otvorite u programu MS Word-u.

 

1. Obrazac za prijavu (72 KB)

2. Projektna forma (242 KB)

 

. •