Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

   
 
   
   

:: Preporučujemo

 
   
   
 
 

02.03.2009.

Na osnovu člana 39 stav 2 i 3 Zakona o turističkim organizacijama („Sl.list RCG“,br. 11/04 i 46/07) i  i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad ("Sl. list RCG – opštinski propisi", br. 30/04 i "Sl.list CG – opštinski propisi", br.19/08), Skupština opštine Danilovgrad na sjednici održanoj_____________2009.godine, donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopirnosa Turističkoj organizaciji Danilovgrad

Član 1.

U Odluci o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Danilovgrad („Sl.list RCG - opštinski propisi", br. 43/05 i 03/06), član 6 mijenja se i glasi:
"Obveznici plaćanja članskog doprinosa dužni su da podnesu godišnju poresku prijavu, na obrascu PPČD do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, prema podacima o ostvarenom prihodu iz Bilansa uspjeha.
Članski doprinos utvrđuje se rješenjem poreskog organa za lokalne javne prihode, prema podacima iz poreske prijave, a u skladu sa članom 3 Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog dopirnosa Turističkoj organizaciji.
Ukoliko obveznik ne podnese poresku prijavu u propisanom roku,   poreski organ ima ovlašćenja da za poreskog obveznika podnese istu  prema procjeni poreske osnovice.
U pogledu podnošenja poreske prijave, postupka utvrđivanja i kontrole članskog doprinosa,  prinudne naplate, žalbi, kaznenih mjera, kamate, i drugog što nije utvrđeno  Odlukom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o poreskoj administraciji.
Oblik i sadržinu poreske prijave propisuje nadležni organ uprave za poslove lokalnih javnih prihoda".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi".

 

Broj: 03-030-

Danilovgrad, ________2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović

PRIJAVA za utvrđivanje članskog doprinosa (.doc)
 
 
 

. •